Welcome to our Website

Welcome to our new website! The purpose of this site is to better inform you about our organisation whose main aim is to help prisoners and their families undergo the prison experience with more dignity and self-esteem.


Latest Entries

 • Inmates 4 ALS

  17 t’Ottubru 2016 Attivita’ Inmates4ALS   Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl thabbar li s-somma migbura b’risq ALS Malta mill-kuncert li sar fis-27 ta’ Awwissu lahqet il-hmistax il-elf ewro (15000).   Dan is-success ma kienx ikun possibbli minghajr l-ghajnuna ta’  hafna. Fost dawn il-Fondazzjoni tixtieq tirringrazzja lill-Isponsors kollha li bl-ghajnuna taghhom thallus l-ispejjez kollha; lill-kantanti u muzicisti, ewlieni fosthom is-Surmast Joe Brown, li offrew is-servizzi taghhom minghajr hlas; lill-Inspire li minghajr hlas ukoll offrew l-ispazju fejn seta jsir il-kuncert u lill-media kollha specjalment lill-istazzjonijiet tat-televizjoni li xandru minghajr hlas il-kuncert.   Grazzji specali tmur lis-Sur Paul De Battista, direttur tal-Facilita’ Korrettiva u lill-ufficjali kollha li mhux biss ghenu biex dan il-kuncert ikun success imam ghamluh ukoll taghhom.   Fl-ahhar, izda zgur mhux lanqas, il-Fondazzjoni tirringrazzja lill-grupp [...]

 • 10 t’Awwissu: Gurnata dedikata ghall-Gustizzja mal-Prigunieri

      Xi pajjizi madwar id-dinja jzommu l-10 ta’ Awwissu bhala l-gurnata tal-“Gustizzja ghall-Prigunieri”. F’dan il-jum prigunieri f’dawn il-pajjizi b’diversi modi juru solidarjeta’ ma’ dawk il-prigunieri li qeghdin ibatu minn kull forma ta’ ingustizzja fil-konfront taghhom.   Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tinghaqad maghhom u tfakkar li il-prigunieri mizmuma fil-habs ta’ Malta ukoll ibatu minn nuqqasijiet u nuqqas ta’ gustizzja fil-konfront taghhom bhal: * Processi fil-qorti li ma jibdewx u jintemmu fi zmien ragonevoli. * Rapprezentanza minn avukati tal-ghajnuna legali ta’ livell li jista’ jkun hafna ahjar. * Celel li m’humhiex tajbin biex fihom jinzammu n-nies. * In-nuqqas ta’ medicini lil min huwa car li ma jistax jixtrihom.   Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tinnota li ghalkemm jidher li hemm rieda li l-problemi tal-habs ikunu solvuti hemm problemi, bhal uhud minn dawn li semmejna, li jistghu jigu solvuti mill-lum ghal ghada.  

 • Press Release: Impjieg ta’ Persuni li kienu l-Habs.

  Kif nistghu nippretendu li min johrog mill-habs jaqbad it-triq it-tajba jekk is-socjeta’, anke wara diversi snin, tibqa’ taghtihom bil-harta? Il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl tinnota il-battibekki li saru fil-Parlament dan l-ahhar dwar zewg persuni li snin ilu servew sentenza ta’ habs u li issa gew impjegati mal-Protezzjoni Civili. B’dispjacir ninnotaw li fil-Parlament u anke fis-socjeta’ ghad fadal min ghalih l-izball m’ghandu jintesa’ qatt u li persuna ghandha tibqa tbati l-konsegwenzi tal-izball hajjitha kollha. Ikun inutli li fil-habs ikollna l-aqwa sistemi ta’ riabilitazzjoni jekk wara li persuna tohrog minn hemm tibqa’ bit-timbru ghal dejjem. Ghalkemm il-qrati jikkundannaw persuni ghal terminu ta’ prigunerija fil-fatt qed jigri li kemm dawk li johorgu mill-habs kif ukoll il-familji taghhom igorru l-kundanna u l-istigma ghal ghomorhom. Mid-Dlam Ghad-Dawl thoss li huwa pozittiv li dawn il-persuni inghataw cans biex fil-harsien tal-ligi jaqilghu l-ghixien taghhom u tal-familji taghhom kif ghandu dritt jaghmel kulhadd. Mid-Dlam ghad-Dawl tappella lill-Gvern biex ma jibqax ikecci mill-impjieg persuni li jkunu servew sentenza ta’ habs. Jew l-impjieg ta’ dawn iz-zewg persuni mal-Protezzjoni Civili ifisser bidla minn kif dejjem sar sa issa. Ghax kif nistghu nippretendu li l-entitajiet privati jimpjegaw maghhom lil min hareg mill-habs jekk il-Gvern dan ma jaghmlux? Dan jghodd ukoll ghal awtoritajiet bhal Transport Malta li tirrifjuta li tohrog licenzji ghal sewqan ta’ vetturi li jgorru l-passiggieri lil dawk li xi darba kienu l-habs. Ghax taf minn liema problemi jghaddu dawk li johorgu mill-habs u l-familji taghhom, il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl tappella biex dawn ma jizzeffnux f’nofs agendi politici.

 • Platform ghall-Ghaqdiet fil-Habs :

  Nhar it-Tlieta 12 t’Awwissu, l-ghaqdiet li jahdmu mal-habsin fil-habs, i.e. Mid-Dlam Ghad-Dlam,  Prison Fellowship u RISE kienu mistiedna ghand il-President [...]

 • White Paper dwar Riforma tal-Ligijiet Dwar id-Drogi tal-Abbuz

  L-ewwel reazzjoni tal-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl ghall-White Paper dwar Riforma tal-Ligijiet Dwar id-Drogi tal-Abbuz hija wahda pozittiva. Il-Fondazzjoni tinnota l-emfazi ta’ din il-white paper li tghid li m’ghandniex nibqghu nikkastigaw nies dipendenti fuq id-droga izda ghandna nghinuhom biex ikollhom trattament ahjar. Kif inhu mistenni, l-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl fil-granet li gejjin se tkun qeghda tistudja aktar fil-fond din il-White Paper u tghaddi l-kummenti u s-suggerimenti taghha lill-Ministeru tal-Gustizzja