Welcome to our Website

Welcome to our new website! The purpose of this site is to better inform you about our organisation whose main aim is to help prisoners and their families undergo the prison experience with more dignity and self-esteem.


Latest Entries

 • Platform ghall-Ghaqdiet fil-Habs :

  Nhar it-Tlieta 12 t’Awwissu, l-ghaqdiet li jahdmu mal-habsin fil-habs, i.e. Mid-Dlam Ghad-Dlam,  Prison Fellowship u RISE kienu mistiedna ghand il-President [...]

 • White Paper dwar Riforma tal-Ligijiet Dwar id-Drogi tal-Abbuz

  L-ewwel reazzjoni tal-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl ghall-White Paper dwar Riforma tal-Ligijiet Dwar id-Drogi tal-Abbuz hija wahda pozittiva. Il-Fondazzjoni tinnota l-emfazi ta’ din il-white paper li tghid li m’ghandniex nibqghu nikkastigaw nies dipendenti fuq id-droga izda ghandna nghinuhom biex ikollhom trattament ahjar. Kif inhu mistenni, l-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl fil-granet li gejjin se tkun qeghda tistudja aktar fil-fond din il-White Paper u tghaddi l-kummenti u s-suggerimenti taghha lill-Ministeru tal-Gustizzja

 • Jum l-Omm fil-Habs

    Din is-sena ghall-ewwel darba il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl iccelebrat Jum l-Omm fil-Facilita’ Korrettiva ta’ Kordin. Bil-permess tal-awtoritajiet tal-habs il-prigunieri nisa ommijiet qattghu ftit sighat ma wliedhom zghar fil-playroom tal-Facilita’. Kienet atmosfera mil-isbah b’loghob, cajt u xi ftit hlewwiet ukoll. Ghal din l-okkazzjoni il-Fondazzjomi Mid-Dlam ghad-Dawl stiednet lill-E.T. Marie Louise Coleiro Preca li attendiet u kellha kliem ta’ kuragg ghal-kull persuna li kienet prezenti. It-tfal ukoll apprezzaw il-prezenza taghha u spiccat mghannqa ma’ hafna minnhom. Kienu mistednin ukoll is-Sinjura Muscat, mart il-Prim Ministru, iss-Sinjura Mallia mart il-Ministru tal-Intern u s-Sinjura Azzopardi mart il-kelliem ewlieni tal-Oppozizzjoni dwar l-Intern. Sfortunatament is-Sinjuri nMuscat u Mallia ma setghux jattendu ghax kienu msiefrin. Is-Sinjura Azzopardi attendiet flimkien ma’ Dr Azzopardi  u wara li tkeellmu ma’ dawk prezenti  wrew l-apprezzament taghhom ghall-hidma ta’Mid-Dlam ghad-Dawl.

 • Laqgha mall-President

    Nhar il-Gimgha 2 ta’ Mejju l-ghaqda taghna flimkien mal-Fondazzjoni RISE konna mistednin ghand il-President tar-Repubblika, is-Sinjura Marie Louise Coleiro [...]

 • Zjara tal-Ministru Mallia

  Nhar il-Gimgha 6 ta’ Dicembru ghamel zjara lill-MDD il-Ministru tal-Intern Dr Manuel Mallia fejn gew diskussi materji li jikkoncernaw il-habs [...]

 • Konferenza fuq il-Habs

   Il-Gimgha 31 ta’ Mejju, il-Fondazzjoni MDD organizzat konferenza fejn is-segretarju parlamentari Owen Bonnici responsabbli mill-Ministeru tal-Gustizzja gie mistieden biex jitkellem [...]