Inawgurazzjoni tal-post moghti lil MDD

Illum, bis-sahha tal-Ministru Marie Louise Coleiro Preca, il-Fondazzjoni MId-Dlam ghad-Dawl inghatat post gewwa Bormla biex jinbidel f’kenn ghall-dawk il-persuni li johorgu mill-habs u ma jkollhomx fejn joqghodu. Dan ilk-post se jikkumplimenta post iehor li l-Fondazzjoni ghandha Bormla u li issa ilu jintuza bhala l-Ewwel Kenn ghax xi tlett snin. Il-prezentazzjoni tac-cwievet saret mic-Chairperson tal-Awtorita’ tad-Djar fil-prezenza tal-Ministru u membri ohrajn ta’ Mid-Dlam ghad-Dawl. Il-post huwa antik u ilu abbandunat u jirrikjedi hafna xoghol