Inmates 4 ALS

17 t’Ottubru 2016

Attivita’ Inmates4ALS

 

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl thabbar li s-somma migbura b’risq ALS

Malta mill-kuncert li sar fis-27 ta’ Awwissu lahqet il-hmistax il-elf ewro

(15000).

 

Dan is-success ma kienx ikun possibbli minghajr l-ghajnuna ta’  hafna.

Fost dawn il-Fondazzjoni tixtieq tirringrazzja lill-Isponsors kollha li

bl-ghajnuna taghhom thallus l-ispejjez kollha; lill-kantanti u muzicisti,

ewlieni fosthom is-Surmast Joe Brown, li offrew is-servizzi taghhom

minghajr hlas; lill-Inspire li minghajr hlas ukoll offrew l-ispazju fejn

seta jsir il-kuncert u lill-media kollha specjalment lill-istazzjonijiet

tat-televizjoni li xandru minghajr hlas il-kuncert.

 

Grazzji specali tmur lis-Sur Paul De Battista, direttur tal-Facilita’

Korrettiva u lill-ufficjali kollha li mhux biss ghenu biex dan il-kuncert

ikun success imam ghamluh ukoll taghhom.

 

Fl-ahhar, izda zgur mhux lanqas, il-Fondazzjoni tirringrazzja lill-grupp

ta’ residenti li hadmu ghal-gimghat shah ghal dan is-success.

 

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tawhura li dawn il-flus migbura jghinu

biex tkompli l-glieda kontra l-marda tal-ALS bit-tama li tinstab kura ma

ddumx.

 

 

 

 

George Busuttil

Chairperson Mid-Dlam Ghad-Dawl