Press Releases

 • Inmates 4 ALS

  17 t’Ottubru 2016 Attivita’ Inmates4ALS   Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl thabbar li s-somma migbura b’risq ALS Malta mill-kuncert li sar fis-27 ta’ Awwissu lahqet il-hmistax il-elf ewro (15000).   Dan is-success ma kienx ikun possibbli minghajr l-ghajnuna ta’  hafna. Fost dawn il-Fondazzjoni tixtieq tirringrazzja lill-Isponsors kollha li bl-ghajnuna taghhom thallus l-ispejjez kollha; lill-kantanti u muzicisti, ewlieni fosthom is-Surmast Joe Brown, li offrew is-servizzi taghhom minghajr hlas; lill-Inspire li minghajr hlas ukoll offrew l-ispazju fejn seta jsir il-kuncert u lill-media kollha specjalment lill-istazzjonijiet tat-televizjoni li xandru minghajr hlas il-kuncert.   Grazzji specali tmur lis-Sur Paul De Battista, direttur tal-Facilita’ Korrettiva u lill-ufficjali kollha li mhux biss ghenu biex dan il-kuncert ikun success imam ghamluh ukoll taghhom.   Fl-ahhar, izda zgur mhux lanqas, il-Fondazzjoni tirringrazzja lill-grupp [...]

 • 10 t’Awwissu: Gurnata dedikata ghall-Gustizzja mal-Prigunieri

      Xi pajjizi madwar id-dinja jzommu l-10 ta’ Awwissu bhala l-gurnata tal-“Gustizzja ghall-Prigunieri”. F’dan il-jum prigunieri f’dawn il-pajjizi b’diversi modi juru solidarjeta’ ma’ dawk il-prigunieri li qeghdin ibatu minn kull forma ta’ ingustizzja fil-konfront taghhom.   Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tinghaqad maghhom u tfakkar li il-prigunieri mizmuma fil-habs ta’ Malta ukoll ibatu minn nuqqasijiet u nuqqas ta’ gustizzja fil-konfront taghhom bhal: * Processi fil-qorti li ma jibdewx u jintemmu fi zmien ragonevoli. * Rapprezentanza minn avukati tal-ghajnuna legali ta’ livell li jista’ jkun hafna ahjar. * Celel li m’humhiex tajbin biex fihom jinzammu n-nies. * In-nuqqas ta’ medicini lil min huwa car li ma jistax jixtrihom.   Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tinnota li ghalkemm jidher li hemm rieda li l-problemi tal-habs ikunu solvuti hemm problemi, bhal uhud minn dawn li semmejna, li jistghu jigu solvuti mill-lum ghal ghada.  

 • Press Release: Impjieg ta’ Persuni li kienu l-Habs.

  Kif nistghu nippretendu li min johrog mill-habs jaqbad it-triq it-tajba jekk is-socjeta’, anke wara diversi snin, tibqa’ taghtihom bil-harta? Il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl tinnota il-battibekki li saru fil-Parlament dan l-ahhar dwar zewg persuni li snin ilu servew sentenza ta’ habs u li issa gew impjegati mal-Protezzjoni Civili. B’dispjacir ninnotaw li fil-Parlament u anke fis-socjeta’ ghad fadal min ghalih l-izball m’ghandu jintesa’ qatt u li persuna ghandha tibqa tbati l-konsegwenzi tal-izball hajjitha kollha. Ikun inutli li fil-habs ikollna l-aqwa sistemi ta’ riabilitazzjoni jekk wara li persuna tohrog minn hemm tibqa’ bit-timbru ghal dejjem. Ghalkemm il-qrati jikkundannaw persuni ghal terminu ta’ prigunerija fil-fatt qed jigri li kemm dawk li johorgu mill-habs kif ukoll il-familji taghhom igorru l-kundanna u l-istigma ghal ghomorhom. Mid-Dlam Ghad-Dawl thoss li huwa pozittiv li dawn il-persuni inghataw cans biex fil-harsien tal-ligi jaqilghu l-ghixien taghhom u tal-familji taghhom kif ghandu dritt jaghmel kulhadd. Mid-Dlam ghad-Dawl tappella lill-Gvern biex ma jibqax ikecci mill-impjieg persuni li jkunu servew sentenza ta’ habs. Jew l-impjieg ta’ dawn iz-zewg persuni mal-Protezzjoni Civili ifisser bidla minn kif dejjem sar sa issa. Ghax kif nistghu nippretendu li l-entitajiet privati jimpjegaw maghhom lil min hareg mill-habs jekk il-Gvern dan ma jaghmlux? Dan jghodd ukoll ghal awtoritajiet bhal Transport Malta li tirrifjuta li tohrog licenzji ghal sewqan ta’ vetturi li jgorru l-passiggieri lil dawk li xi darba kienu l-habs. Ghax taf minn liema problemi jghaddu dawk li johorgu mill-habs u l-familji taghhom, il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl tappella biex dawn ma jizzeffnux f’nofs agendi politici.

 • White Paper dwar Riforma tal-Ligijiet Dwar id-Drogi tal-Abbuz

  L-ewwel reazzjoni tal-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl ghall-White Paper dwar Riforma tal-Ligijiet Dwar id-Drogi tal-Abbuz hija wahda pozittiva. Il-Fondazzjoni tinnota l-emfazi ta’ din il-white paper li tghid li m’ghandniex nibqghu nikkastigaw nies dipendenti fuq id-droga izda ghandna nghinuhom biex ikollhom trattament ahjar. Kif inhu mistenni, l-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl fil-granet li gejjin se tkun qeghda tistudja aktar fil-fond din il-White Paper u tghaddi l-kummenti u s-suggerimenti taghha lill-Ministeru tal-Gustizzja

 • Jum l-Omm fil-Habs

    Din is-sena ghall-ewwel darba il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl iccelebrat Jum l-Omm fil-Facilita’ Korrettiva ta’ Kordin. Bil-permess tal-awtoritajiet tal-habs il-prigunieri nisa ommijiet qattghu ftit sighat ma wliedhom zghar fil-playroom tal-Facilita’. Kienet atmosfera mil-isbah b’loghob, cajt u xi ftit hlewwiet ukoll. Ghal din l-okkazzjoni il-Fondazzjomi Mid-Dlam ghad-Dawl stiednet lill-E.T. Marie Louise Coleiro Preca li attendiet u kellha kliem ta’ kuragg ghal-kull persuna li kienet prezenti. It-tfal ukoll apprezzaw il-prezenza taghha u spiccat mghannqa ma’ hafna minnhom. Kienu mistednin ukoll is-Sinjura Muscat, mart il-Prim Ministru, iss-Sinjura Mallia mart il-Ministru tal-Intern u s-Sinjura Azzopardi mart il-kelliem ewlieni tal-Oppozizzjoni dwar l-Intern. Sfortunatament is-Sinjuri nMuscat u Mallia ma setghux jattendu ghax kienu msiefrin. Is-Sinjura Azzopardi attendiet flimkien ma’ Dr Azzopardi  u wara li tkeellmu ma’ dawk prezenti  wrew l-apprezzament taghhom ghall-hidma ta’Mid-Dlam ghad-Dawl.

 • Mewt fil-Habs…

  1 t’April 2013  Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tixtieq turi soghba ghall-mewt ta’ Joseph Camilleri li grat illum, wara li hassu hazin [...]

 • Situation in Prison

  Press Release about overpopulation in prison and lack of space   Press Release 1

 • Memorandum Elezzioni Generali 2013

  20 Proposta tal-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl  mibghuta lill- Partiti politici fl-okkazzjoni tal-Elezzjoni Generali 2013.     memorandum elezzjoni 2013

 • IT-TUCK SHOP FIL-ĦABS TA’ KORDIN

  IT-TUCK SHOP FIL-ĦABS TA’ KORDIN Minkejja l-kritika li ta’ spiss nagħmlu aħna u oħrajn it-tuck shop li minnu BILFORS ikollhom [...]

 • Att Dwar il-Gustizzja Riparattrici

      Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tilqa’ bil-ferh il-pubblikazzjoni tal-abbozz tal-ligi  li se tintroduci s-sistema tal-Parole f’Malta. Mid-Dlam ghad-Dawl kienet ilha [...]

 • Press Release fuq l-Edukazzjoni fil-Habs

  Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tiddeplora l-agir tat-tmexxija tal-habs li ddecidiet li tnaqqas it-taghlim fil-habs bin-nofs minhabba nuqqas ta’ flus. Wara l-hafna [...]

 • Att Dwar il-Gustizzja Riparatrici

  Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tilqa’ bil-ferh il-pubblikazzjoni tal-abbozz tal-ligi li se tintroduci s-sistema tal-Parole f’Malta. Mid-Dlam ghad-Dawl kienet ilha li bdiet [...]

 • Protection of Minors Registration Act

  Knowing how important it is to safeguard children, Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl welcomes the legislative proposals set out in the Protection [...]

 • A boy of 12 sent to Prison

  Mid-Dlam għad-Dawl (MDD) protests most strongly against a case that was repeated in the space of just one month: a [...]

 • “Persuni mhux adatti ghall-habs”

  Mid-Dlam għad-Dawl (Daritama) tipprotesta kontra ċerta insensitività u imprudenza li bihom xi Onorevoli Maġistrati tal-Ġustizzja qegħdin jaġixxu fil-konfront ta’ ċertu [...]

 • Helsinki Conference on Victims of Crime

  Two representatives of Mid-Dlam g]ad-Dawl, Fr. Mark Montebello and Ivan Cauchi, have just returned fromHelsinki(Finland) where they attended an inter-European [...]

 • Petition for an Amnesty

  The collection of petitions to be sent to the Hon. Prime Minister and Hon. Members of Cabinet for a generous [...]

 • “Visit a Prisoner” Scheme

  Some weeks back Mid-Dlam ghad-Dawl issued a call through the local papers to those who would have liked to make [...]

 • Prisons that Serve Society

  The prisons must serve society. It is senseless that people continue to be sent to the prisons only to leave [...]