Code of Ethics

For Volunteers Visiting Prisoners

1. Treat the prisoner with great courtesy, education and respect

2. Go for your visit wearing decent, clean and smart clothing

3. Be punctual and consistent in your visits to the prisoner

4. Speak with the prisoner without using any vulgar, indecent, rude or indecorous words

5. Talk to the prisoner in a sincere and honest manner, and absolutely avoid lying, even minutely

6. Respect the religious and political beliefs of the prisoner, and do not attempt to change those beliefs

7. Talk about other volunteers with prudence and respect, and do not say anything that compromises their moral integrity

8. Encourage respect towards prison authorities and officials, and never moan against them

9. Obey always the orders given by prison officials, and talk to them with all due respect and education

10. Do not promise the prisoner anything you cannot fulfil

11. Avoid keeping under your responsibility money, important documents, cloths, or any personal belongings of the prisoner

12. If you notice disturbing signs of depression in a prisoner, especially if these are suicidal, inform Mid-Dlam ghad-Dawl’s competent officials

13. Keep to yourself any confidential information that a prisoner may entrust with you, as long that this does not constitute a danger for others

14. Talk about the difficulties that crop up with Mid-Dlam ghad-Dawl’s competent officials

 

Ghall-Voluntiera li jzuru l-Prigunieri

1. Mal-prigunier uza kortesija kbira, edukazzjoni u rispett

2. Iltaqa’ mal-prigunier b’ilbies decenti, nadif u pulit

3. Kun puntwali u konsistenti fiz-zjajjar tieghek lill-prigunier

4. Tkellem mal-prigunier minghajr kliem baxx, doppju sens, insinwanti jew indecenti

5. Thaddet mal-prigunier b’mod sincier u onest u evita ghal kollox li tigdeb, anki b’mod ckejken

6. Irrispetta t-twemmin religjuz u politiku tal-prigunier u tippruvax iddawwarlu dak it-twemmin

7. Tkellem dwar voluntiera ohra bir-rispett u l-prudenza u tghid xejn li jista’ jnaqqas l-integrità morali taghhom

8. Heggeg ir-rispett lejn l-awtoritajiet u l-ufficjali tal-habs u tuza qatt kliem ta’ tmaqdir fil-konfront taghhom

9. Obdi dejjem l-ordnijiet ta’ l-ufficjali tal-habs u kellimhom bir-rispett u l-edukazzjoni kollha

10. Taghmel ebda wieghda lill-prigunier li ma tistax izzomm

11. Evita li titghabba b’responsabbiltà ta’ flus, dokumenti importanti, hwejjeg jew affarijiet ohra personali tal-prigunier

12. Jekk tilmah fi prigunier sinjali ta’ dipressjoni inkwetanti, specjalment suwicidali, ghid b’dan lil ufficjal kompetenti ta’ Mid-Dlam ghad-Dawl

13. Zomm ghalik kull informazzjoni kunfidenzjali li prigunier jista’ javda mieghek, sakemm dan ma jikkostitwix periklu ghal haddiehor

14. Tkellem fuq id-diffikultajiet li jinqalghulek ma’ l-ufficjal kompetenti ta’ MDD.