Entries by

White Paper dwar Riforma tal-Ligijiet Dwar id-Drogi tal-Abbuz

L-ewwel reazzjoni tal-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl ghall-White Paper dwar Riforma tal-Ligijiet Dwar id-Drogi tal-Abbuz hija wahda pozittiva. Il-Fondazzjoni tinnota l-emfazi ta’ din il-white paper li tghid li m’ghandniex nibqghu nikkastigaw nies dipendenti fuq id-droga izda ghandna nghinuhom biex ikollhom trattament ahjar. Kif inhu mistenni, l-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl fil-granet li gejjin se tkun qeghda tistudja aktar fil-fond din il-White Paper u tghaddi l-kummenti u s-suggerimenti taghha lill-Ministeru tal-Gustizzja

Jum l-Omm fil-Habs

Din is-sena ghall-ewwel darba il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl iccelebrat Jum l-Omm fil-Facilita’ Korrettiva ta’ Kordin. Bil-permess tal-awtoritajiet tal-habs il-prigunieri nisa ommijiet qattghu ftit sighat ma wliedhom zghar fil-playroom tal-Facilita’. Kienet atmosfera mil-isbah b’loghob, cajt u xi ftit hlewwiet ukoll. Ghal din l-okkazzjoni il-Fondazzjomi Mid-Dlam ghad-Dawl stiednet lill-E.T. Marie Louise Coleiro Preca li attendiet u kellha kliem ta’ kuragg ghal-kull persuna li kienet prezenti. It-tfal ukoll apprezzaw il-prezenza taghha u spiccat mghannqa ma’ hafna minnhom. Kienu mistednin ukoll is-Sinjura Muscat, mart il-Prim Ministru, iss-Sinjura Mallia mart il-Ministru tal-Intern u s-Sinjura Azzopardi mart il-kelliem ewlieni tal-Oppozizzjoni dwar l-Intern. Sfortunatament is-Sinjuri nMuscat u Mallia ma setghux jattendu ghax kienu msiefrin. Is-Sinjura Azzopardi attendiet flimkien ma’ Dr Azzopardi  u wara li tkeellmu ma’ dawk prezenti  wrew l-apprezzament taghhom ghall-hidma ta’Mid-Dlam ghad-Dawl.

Laqgha mall-President

Nhar il-Gimgha 2 ta’ Mejju l-ghaqda taghna flimkien mal-Fondazzjoni RISE konna mistednin ghand il-President tar-Repubblika, is-Sinjura Marie Louise Coleiro Preca. F’din il-laqgha, li damet madwar siegha, gew diskussi diversi temi f’rabta mas-sistema gudizzjarja u mal-habs, fosthom il-parowl, id-dewmien tal-kawzi, l-iffullar fil-habs, il-gwardjani u r-riabilitazzjoni. Issemmew xi sforzi pozittivi bhal persuni li qed jahdmu barra l-habs […]

Zjara tal-Ministru Mallia

Nhar il-Gimgha 6 ta’ Dicembru ghamel zjara lill-MDD il-Ministru tal-Intern Dr Manuel Mallia fejn gew diskussi materji li jikkoncernaw il-habs u MDD. Il-laqgha kienet wahda kordjali bil-membri prezenti jaghmlu diversi mistoqsijiet. Fl-ahhar tal-laqgha l-Ministru wera l-apprezzament tieghu ghal din l-istedina u ghax-xoghol li taghmel MDD.

Konferenza fuq il-Habs

Il-Gimgha 31 ta’ Mejju, il-Fondazzjoni MDD organizzat konferenza fejn is-segretarju parlamentari Owen Bonnici responsabbli mill-Ministeru tal-Gustizzja gie mistieden biex jitkellem fuq il-Habs u l-Prigunieri. Originarjament il-Kelliem ewlieni kellu jkun il-Ministru tal-Intern u s-Sigurta’ Nazzjonali, Dr.Manwel Mallia, pero’ minhabba impenji ta’ safar ma setax jattendi. Ghal din il-konferenza attendew numru mdaqqas ta’ familjari tal-prigunieri u staqsew […]

Persuna ghadha arrestata

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam għad-Dawl jiddispjaciha li minkejja li l-qorti sabet li priġunier inkissrulu d-drittijiet tiegħu meta nżamm arrestat il-ħabs għal aktar minn 4 snin u minkejja li l-imħallef iddikkjara li dan il-priġunier għandu jingħata l-ħelsien mill-arrest mingħajr il-bżonn ta’ depożitu ta’ flus, dan l-istess priġunier għadu l-ħabs aktar minn gimgħa wara li ingħatat din is-sentenza. Mid-Dlam […]

Mewt fil-Habs…

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tixtieq turi soghba ghall-mewt ta’ Joseph Camilleri li grat illum, wara li hassu hazin il-habs. Tixtieq ukoll twassal il-kondoljanzi taghha lill-qraba tieghu kollha. Minbarra dan theggeg lill-awtoritajiet biex jaraw li kull inkjesta’ li tista’ tinfetah fuq dan il-kaz tkun mitmuma fi zmien ragjonevoli u li r-rizultat ikun ippubblikat. Dan ghandu jghodd ukoll […]