Entries by

IT-TUCK SHOP FIL-ĦABS TA’ KORDIN

IT-TUCK SHOP FIL-ĦABS TA’ KORDIN Minkejja l-kritika li ta’ spiss nagħmlu aħna u oħrajn it-tuck shop li minnu BILFORS ikollhom jixtru il-priġunieri baqa’ dejjem bl-istess problemi. Aktar minn hekk ir-risposti uffiċjali għal din il-kritika jippruvaw dejjem jgħattu x-xemx blgħarbiel. Hekk ġara dan l-aħħar meta ġurnalist ta’ gazzetta bl-ingliż li toħroġ kuljum bagħat sensiela ta’ mistoqsijiet […]

Konferenza : Il-Ġustizzja: Bżonn ta’ Riforma fil-Proċess Penali.

Fit-18 ta’ Mejju 2012, il-Fondazzjoni Mid-Dlam Għad- Dawl organizzat Konferenza Pubblika fuq it-tema tal-Ġustizzja u r-riforma li hemm bżonn. Fil-laqgħa ġew diskussi temi bħal “Għajnuna Legali”, il-“Bail”, il-priġunieri barranin u jekk teżistix ġustizzja għall-fqir u oħra għas-sinjur. Fil-konferenza ġiet ippreżentata analiżi ta’ kwestjonarju li sar ma’ madwar 120 priġunier arrestat ġewwa l-ħabs. Il-kelliema ewlenin f’din […]

PR b’reazzjoni ghal dak li qal Dr Ivan Mifsud

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl thoss li ghandha tikkummenta dwar dak li qal Dr Ivan Mifsud, Chairperson tal-Bord tal-Vizitaturi tal-Habs bhala reazzjoni ghal ittra miktuba minn-prigunier Olandiz mizmum f’Divizjoni 5 tal-Habs ta’ Kordin.   Dr Mifsud beda billi ddeskriva l-habs ta’Maltabhala lussuz meta mqabbel ma’ habsijiet f’pajjizi ohra. Izda Dr Mifsud naqas li jghidilna liema pajjizi huma […]

Att Dwar il-Gustizzja Riparattrici

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tilqa’ bil-ferh il-pubblikazzjoni tal-abbozz tal-ligi li se tintroduci s-sistema tal-Parole f’Malta. Mid-Dlam ghad-Dawl kienet ilha li bdiet tahdem fuq dan minn bosta snin ilu ghax minn dejjem fhimna li l-Parole ghandha tkun ta’ gid ghas-sistema penali ta’ Malta. Minkejja dan irridu nghidu li bhala Fondazzjoni ma naqblux ma’ xi whud mill-proposti bhal, […]

PR dwar l-Att tar-registrazzjoni ghall-protezzjoni tal-minuri

Konxji mill-fatt li huwa ta’ importanza kbira li t-tfal ikunu protetti, il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tilqa’ l-proposti li hemm fil-ligi fl-Att tal-2010 dwar registrazzjoni ghall-protezzjoni tal-minuri li ghadha kemm giet ipprezentata quddiem il-Parlament. Madankollu Mid-Dlam ghad-Dawl temmen li l-ligi ghandha tapplika biss minn dak il-jum li fih tigi fis-sehh u m’ghandhix taffettwa kazijiet li sa dak […]

Press Release fuq l-Edukazzjoni fil-Habs

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tiddeplora l-agir tat-tmexxija tal-habs li ddecidiet li tnaqqas it-taghlim fil-habs bin-nofs minhabba nuqqas ta’ flus. Wara l-hafna programmi u lezzjonijiet f’diversi suggetti li kienu mweghda lill-prigunieri kmieni din il-gimgha, l-ghalliema tal-habs gew mgharrfa permezz ta’ SMS li l-lezzjonijiet kienu se jonqsu bin-nofs. Mid-Dlam ghad-Dawl thoss li dan huwa zball ghax se jnaqqas […]

Substance Abuse Rehabilitation and Prison

The Foundation Mid-Dlam Ghad-Dawl (MDD) notes with pleasure the comments made by the President of Malta, Dr. George Abela at the graduation of a number of residents at San Blas. MDD believes in a society where the person, especially the weak and the vulnerable is empowered to develop his / her potential and reintegrate successfully […]

Press Release f’okkazzjoni tal-gradwazzjoni tar-residenti ta’ San Blas

Il-fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl bi pjacir tilqa’ l-kummenti li l-President ta’Malta, Dr. George Abela ghamel fl-okkazzjoni tal-gradwazzjoni ta’ numru ta’ residenti ta’ San Blas. MDD temmen f’tigdid ta’ socjeta li qabel kollox hi stess temmen fl-individwu, fejn l-individwu, b’mod specjali l-vulnerabbli ghandu jinghata ghajnuna u opportunitajiet sabiex jizviluppa l-kwalitajiet sbieh li ghandu. Ghaldaqstant il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl […]