Visiting someone still on Remand

Visiting your loved one who is still on remand
at the Corradino Correctional Facility Paola

The permit you are given at Court to visit your loved one at the prisons gives you the advantage of receiving telephone calls from him/her. Telephone calls can only be made after your first visit to the prisons. Do not forget: No visit can be made if you do not produce your personal ID card/passport/driving licence. ALWAYS GO FOR VISITS AT LEAST 15 MINUTES BEFORE THE ESTABLISHED TIME.

Since your loved one is only under arrest, or on remand, than s/he can:

  • Receive your visits every day, except on Sundays, from behind a glass screen (called a “non-contact visit”) between 9.00 am and 11.00 am, and between 2.00 pm and 3.30 pm. You do not need to announce you arrival prior to the visit.
  • Meet you face to face around a table once a week for 45 minutes. This is called a “contact visit”. You may have a contact visit every day during visiting hours except on Sunday afternoons and feast days. On the appointed day there will be no visit behind glass. Your loved one must book this visit beforehand, otherwise no visit may be held.
  • Receive an unlimited number of letters from you, but s/he can send just one letter a day.
  • Receive from you newspapers, books, clothes and/or money every day during visiting time (both in the morning and the evening). You may deposit not more than Lm20 at a time.
  • Receive from you food every day, but only in the morning (during visiting time), and only if your loved one had booked for it beforehand, otherwise no food may be left.

Your loved one can call you by telephone 4 times a day at any time of the day, but not before 8.00 am or after 8.00 pm, and nor between 12.30 pm and 3.00 pm.

You may take the personal belongings of your loved one everyday during visiting hours. This is also done at the “Debituri” (Debtors’) complex

For persons held in any division except in Divisions V, VI and Female contact and non-contact visits are held at the complex on the left-hand side of the Main Gate entrance of the facility in Valletta Road. This complex is called the “Debituri” .

For persons held in Divisions V, VI and Female contact and non-contact visits are held at the complex on the right-hand side of the Paola Police Station inValletta Road

 

 

Zjara lil min thobb li hu arrestat
fil-Facilità Korrettiva ta’ Kordin Rahal Gdid

Il-permess li tinghata mill-qorti biex izzur lil min t]obb fil-habs jaghtik ukoll il-vantagg li tircievi telefonati minghandu. It-telefonati mill-habs jsiru biss wara l-ewwel vista tieghek fil-habs. Imma tinsiex: Ebda vista ma tkun tista’ ssir jekk ma turix l-ID card personali tieghek. DEJJEM MUR GHALL-VISTI MILLANQAS KWARTA QABEL IL-HIN PREVIST.

Peress li dak li thobb jinsab il-habs taht arrest, allura jista’:

  • Jircievi minghandek vista kuljum, hlief il-Hadd, minn wara l-hgieg (li tissejjah “non-contact visit”) bejn id-9.00 u l-11.00 ta’ filghodu, u bejn is-2.00 u t-3.30 ta’ wara nofsinhar. M’ghandekx ghalfejn tibbukkja minn qabel sabiex isiru dawn il-visti.
  • Jiltaqa’ mieghek wicc imb’wicc madwar mejda darba fil-gimgha ghal 45 minuta. Din tissejjah “contact visit”. Din il-vista tista’ ssir kuljum waqt il-hin tal-visti, imbasta mhux il-Hadd wara nofsinhar jew fil-festi. Fil-gurnata li jkollok il-contact visit ma jkollox vista non-contact. Dak li thobb irid jibbukkja l-vista minn qabel, inkella l-vista ma tkunx tista’ ssir.
  • Jircievi ittri minghandek minghajr limitu, imma hu jista’ jibghat ittra wahda fil-gimgha.
  • Jircievi minghandek gazzetti, kotba, hwejjeg u/jew flus kuljum fil-hinjiet tal-visti (kemm filghodu u kemm wara nofsinhar). Ma tistax tiddeposita aktarminnLm20 kull darba.
  • Jircievi minghandek ikel kuljum, imma filghodu biss (waqt il-hin tal-visti), u mbasta dak li thobb ikun inkiteb ghalihminnqabel, inkella ikel ma tkunx tista’ thalli.

Dak li thobb jista’ jcempillek 4 darbiet kuljum f’kull hin tal-gurnata, imma mhux qabel it-8.00 ta’ filghodu jew wara t-8.00 ta’ billejl, u lanqas bejn in-Nofsiegha u t-3.00 ta’ wara nofsinhar.

L-affarijiet personali ta’ dak li thobb tista’ tehodhomlu kuljum fil-hinijiet tal-visti. Dan ukoll isir mid-”Debituri”, li jigi fuq in-naha tax-xellug tal-bieb principali tal-habs f’Valletta Road, Rahal Gdid.

Il-contact u n-non-contact visits ta’ dawk li huma mizmumin f’kull divizjoni tal-habs minbarra f’Divisions V, VI u Female isiru fid-”Debituri”.

Ghal dawk mizmumin f’Divisions V, VI u Female il-contact u n-non-contact visits isiru fil-kumpless li jigi fuq in-naha tal-lemin tal-Ghassa ta’ Rahal Gdid f’Valletta Road stess .