Past Events

Our Greatest Achievement

Our greatest achievement has been, from the start, our regularity and constancy in being always close to the prisoner. To have walked with him in silence along his wretched road. To have demanded nothing of him. To have been of service to his needs. To have been derided with him. To have been, with him, looked upon with disdain. To have never lost heart in the face of hostility, disagreement and conflict. To have been always faithful to him. Indeed, to have loved him dearly. This is our greatest satisfaction and, truly, our honour.

 

 • Inmates 4 ALS

  17 t’Ottubru 2016 Attivita’ Inmates4ALS   Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl thabbar li s-somma migbura b’risq ALS Malta mill-kuncert li sar fis-27 ta’ Awwissu lahqet il-hmistax il-elf ewro (15000).   Dan is-success ma kienx ikun possibbli minghajr l-ghajnuna ta’  hafna. Fost dawn il-Fondazzjoni tixtieq tirringrazzja lill-Isponsors kollha li bl-ghajnuna taghhom thallus l-ispejjez kollha; lill-kantanti u muzicisti, ewlieni fosthom is-Surmast Joe Brown, li offrew is-servizzi taghhom minghajr hlas; lill-Inspire li minghajr hlas ukoll offrew l-ispazju fejn seta jsir il-kuncert u lill-media kollha specjalment lill-istazzjonijiet tat-televizjoni li xandru minghajr hlas il-kuncert.   Grazzji specali tmur lis-Sur Paul De Battista, direttur tal-Facilita’ Korrettiva u lill-ufficjali kollha li mhux biss ghenu biex dan il-kuncert ikun success imam ghamluh ukoll taghhom.   Fl-ahhar, izda zgur mhux lanqas, il-Fondazzjoni tirringrazzja lill-grupp [...]

 • Father’s Day fil-Habs

  Fl-10 ta’ Gunju saret attivita’ organizzata min MDD biex flimkien mal-prigunieri irgiel niccelebraw l-okkazjoni tal-Father’s Day. Din l-attivita kienet ipprezentata [...]

 • Ghotja lil MDD

  Nhar il-Hamis 18 ta’ Novembru 2015, ic-Chairperson Mr Goerge Busuttil attenda ghal cerimonja fejn l-Onor. Dr. Helena Dalli, Ministru ghad-Djalogu [...]

 • Annual General Meeting 2015

  Fis-27 ta’ Ottubru 2015 sar l-Annual General Meeting ta’ MDD gewwa l-ufficju taghna f’Bormla. Tajna harsa lejn l-affarijiet li graw [...]

 • Sensiela ta’ tahdidiet minn MDD

  Il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl, fl-okkazzjoni tal-20 sena mit-twaqqif taghha (1995 – 2015) qed torganizza sensiela ta’ 8 tahdidiet bit-tema “IL-LIGI, IL-QORTI [...]

 • Parties Milied 2014

  Bhas-snin ta’ qabel, din is-sena MDD hadet hsieb torganizza l-party tal-habs gewwa l-YOURS li sar l-Intahleb it-Tlieta 6 ta’ Jannar [...]

 • BBQ Female Division

  Il-Hamis 28 t’Awissu organizzajna BBQ gewwa l-Female Division tal-Habs. Kienet attivita’ sabiha fejn in-nisa wrew l-apprezzament taghhom ghal fatt li [...]