Latest News

 • Inmates 4 ALS

  17 t’Ottubru 2016 Attivita’ Inmates4ALS   Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl thabbar li s-somma migbura b’risq ALS Malta mill-kuncert li sar fis-27 ta’ Awwissu lahqet il-hmistax il-elf ewro (15000).   Dan is-success ma kienx ikun possibbli minghajr l-ghajnuna ta’  hafna. Fost dawn il-Fondazzjoni tixtieq tirringrazzja lill-Isponsors kollha li bl-ghajnuna taghhom thallus l-ispejjez kollha; lill-kantanti u muzicisti, ewlieni fosthom is-Surmast Joe Brown, li offrew is-servizzi taghhom minghajr hlas; lill-Inspire li minghajr hlas ukoll offrew l-ispazju fejn seta jsir il-kuncert u lill-media kollha specjalment lill-istazzjonijiet tat-televizjoni li xandru minghajr hlas il-kuncert.   Grazzji specali tmur lis-Sur Paul De Battista, direttur tal-Facilita’ Korrettiva u lill-ufficjali kollha li mhux biss ghenu biex dan il-kuncert ikun success imam ghamluh ukoll taghhom.   Fl-ahhar, izda zgur mhux lanqas, il-Fondazzjoni tirringrazzja lill-grupp [...]

 • Father’s Day fil-Habs

  Fl-10 ta’ Gunju saret attivita’ organizzata min MDD biex flimkien mal-prigunieri irgiel niccelebraw l-okkazjoni tal-Father’s Day. Din l-attivita kienet ipprezentata [...]

 • Ghotja lil MDD

  Nhar il-Hamis 18 ta’ Novembru 2015, ic-Chairperson Mr Goerge Busuttil attenda ghal cerimonja fejn l-Onor. Dr. Helena Dalli, Ministru ghad-Djalogu [...]

 • Annual General Meeting 2015

  Fis-27 ta’ Ottubru 2015 sar l-Annual General Meeting ta’ MDD gewwa l-ufficju taghna f’Bormla. Tajna harsa lejn l-affarijiet li graw [...]

 • 10 t’Awwissu: Gurnata dedikata ghall-Gustizzja mal-Prigunieri

      Xi pajjizi madwar id-dinja jzommu l-10 ta’ Awwissu bhala l-gurnata tal-“Gustizzja ghall-Prigunieri”. F’dan il-jum prigunieri f’dawn il-pajjizi b’diversi modi juru solidarjeta’ ma’ dawk il-prigunieri li qeghdin ibatu minn kull forma ta’ ingustizzja fil-konfront taghhom.   Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tinghaqad maghhom u tfakkar li il-prigunieri mizmuma fil-habs ta’ Malta ukoll ibatu minn nuqqasijiet u nuqqas ta’ gustizzja fil-konfront taghhom bhal: * Processi fil-qorti li ma jibdewx u jintemmu fi zmien ragonevoli. * Rapprezentanza minn avukati tal-ghajnuna legali ta’ livell li jista’ jkun hafna ahjar. * Celel li m’humhiex tajbin biex fihom jinzammu n-nies. * In-nuqqas ta’ medicini lil min huwa car li ma jistax jixtrihom.   Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tinnota li ghalkemm jidher li hemm rieda li l-problemi tal-habs ikunu solvuti hemm problemi, bhal uhud minn dawn li semmejna, li jistghu jigu solvuti mill-lum ghal ghada.  

 • Sensiela ta’ tahdidiet minn MDD

  Il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl, fl-okkazzjoni tal-20 sena mit-twaqqif taghha (1995 – 2015) qed torganizza sensiela ta’ 8 tahdidiet bit-tema “IL-LIGI, IL-QORTI [...]

 • Parties Milied 2014

  Bhas-snin ta’ qabel, din is-sena MDD hadet hsieb torganizza l-party tal-habs gewwa l-YOURS li sar l-Intahleb it-Tlieta 6 ta’ Jannar [...]

 • Platform ghall-Ghaqdiet fil-Habs :

  Nhar it-Tlieta 12 t’Awwissu, l-ghaqdiet li jahdmu mal-habsin fil-habs, i.e. Mid-Dlam Ghad-Dlam,  Prison Fellowship u RISE kienu mistiedna ghand il-President [...]

 • BBQ Female Division

  Il-Hamis 28 t’Awissu organizzajna BBQ gewwa l-Female Division tal-Habs. Kienet attivita’ sabiha fejn in-nisa wrew l-apprezzament taghhom ghal fatt li [...]

 • Jum l-Omm fil-Habs

    Din is-sena ghall-ewwel darba il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl iccelebrat Jum l-Omm fil-Facilita’ Korrettiva ta’ Kordin. Bil-permess tal-awtoritajiet tal-habs il-prigunieri nisa ommijiet qattghu ftit sighat ma wliedhom zghar fil-playroom tal-Facilita’. Kienet atmosfera mil-isbah b’loghob, cajt u xi ftit hlewwiet ukoll. Ghal din l-okkazzjoni il-Fondazzjomi Mid-Dlam ghad-Dawl stiednet lill-E.T. Marie Louise Coleiro Preca li attendiet u kellha kliem ta’ kuragg ghal-kull persuna li kienet prezenti. It-tfal ukoll apprezzaw il-prezenza taghha u spiccat mghannqa ma’ hafna minnhom. Kienu mistednin ukoll is-Sinjura Muscat, mart il-Prim Ministru, iss-Sinjura Mallia mart il-Ministru tal-Intern u s-Sinjura Azzopardi mart il-kelliem ewlieni tal-Oppozizzjoni dwar l-Intern. Sfortunatament is-Sinjuri nMuscat u Mallia ma setghux jattendu ghax kienu msiefrin. Is-Sinjura Azzopardi attendiet flimkien ma’ Dr Azzopardi  u wara li tkeellmu ma’ dawk prezenti  wrew l-apprezzament taghhom ghall-hidma ta’Mid-Dlam ghad-Dawl.

 • Laqgha mall-President

    Nhar il-Gimgha 2 ta’ Mejju l-ghaqda taghna flimkien mal-Fondazzjoni RISE konna mistednin ghand il-President tar-Repubblika, is-Sinjura Marie Louise Coleiro [...]

 • Inawgurazzjoni tal-post moghti lil MDD

  Illum, bis-sahha tal-Ministru Marie Louise Coleiro Preca, il-Fondazzjoni MId-Dlam ghad-Dawl inghatat post gewwa Bormla biex jinbidel f’kenn ghall-dawk il-persuni li [...]

 • Zjara tal-Ministru Mallia

  Nhar il-Gimgha 6 ta’ Dicembru ghamel zjara lill-MDD il-Ministru tal-Intern Dr Manuel Mallia fejn gew diskussi materji li jikkoncernaw il-habs [...]

 • Party tal-Milied fil-’Female’

  Il-Gimgha 9 ta’ Jannar il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad Dawl organizzat ‘party’ tal-Milied lis-sezzjoni tan-nisa fil- habs. Din is-sena l-”party” sar ghall-Female [...]

 • Party tal-Milied fil-YOURS

  Il-Hadd 5 ta’ Jannar 2014 l-ghaqda MDD organizzat  party lil 14-il zaghzugh li hemm bhalissa fil-YOURS. Kienet esperjenza sabiha fejn [...]

 • Konferma tac-Chairperson

  Fl-ahhar AGM ta’ MDD li sar fid-8 t’Ottubru, is-Sur George Busuttil rega gie elett Chairperson ta’ MDD ghal dawn it-tliet [...]

 • Kawza Kostituzzjonali : L-Ghomor il-Habs

  F’Faċilità Korrettiva ma tagħmilx sens li persuna tinżamm maqfula għal dejjem – Fondazzjoni mid-Dlam għad-Dawl   Il-Fondazzjoni mid-Dlam għad-Dawl tisħaq [...]

 • Amnestija lill-prigunieri – 4/6/13

  It-Tlieta 4 ta’ Gunju 2013 il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl kienet fost il-mistednin li attendew fil-habs ghac-cerimonja ta’ rikonoxximent ghal dawk il-prigunieri [...]

 • Life Skills Project

  Wara hidma kontinwa ta’ aktar minn hmistax -il sena mal-pigunieri, eks-prigunieri u l-familji taghhom il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl (MDD) thoss li [...]