Visiting someone who is Sentenced

Visiting your loved one who is sentenced
at the Corradino Correctional Facility Paola

The permit you are given at Court to visit your loved one at the prisons gives you the advantage of receiving telephone calls from him/her. Telephone calls can only be made after your first visit to the prisons. Do not forget: No visit can be made if you do not produce your personal ID card/passport/driving licence. ALWAYS GO FOR VISiTS AT LEAST 15 MINUTES BEFORE THE ESTABLISHED TIME.

Since your loved one is sentenced than s/he can:

  • Meet you face to face around a table (called a “contact visit”) once a week for 45 minutes between 9.00 am and 11.00 am, and between 2.00 pm and 3.30 pm. This may be done every day except on Sunday afternoons and feast days. Your loved one must book this visit beforehand, otherwise no visit may be held.
  • Receive an unlimited number of letters from you, but s/he can send just one letter a week.
  • Receive from you newspapers, books, clothes and/or money every day during visiting time (both in the morning and the evening). You may deposit not more than Lm20 at a time.
  • Receive from you food every Saturday or Sunday (during visiting time), and only if your loved one had booked for it beforehand, otherwise no food may be left.

Your loved one can call you by telephone 4 times a day at any time of the day, but not before 8.00 am or after 8.00 pm, and nor between 12.30 pm and 3.00 pm.

You may take the personal belongings of your loved one everyday during visiting hours. This is also done at the “Debituri” (Debtors’) complex.

For persons held in any division except in Divisions V, VI and Female contact and non-contact visits are held at the complex on the left-hand side of the Main Gate entrance of the facility in Valletta Road. This complex is called the “Debituri”.

For persons held in Divisions V, VI and Female contact and non-contact visits are held at the complex on the right-hand side of the Paola Police Station inValletta Road.

 

 

Zjara lil min thobb li hu ssentenzjat
fil-Facilità Korrettiva ta’ Kordin Rahal Gdid

Il-permess li tinghata mill-qorti biex izzur lil min t]obb fil-habs jaghtik ukoll il-vantagg li tircievi telefonati minghandu. It-telefonati mill-habs jsiru biss wara l-ewwel vista tieghek fil-habs. Imma tinsiex: Ebda vista ma tkun tista’ ssir jekk ma turix l-ID card personali tieghek. DEJJEM MUR GHALL-VISTI MILLANQAS KWARTA QABEL IL-HIN PREVIST.

Peress li dak li thobb jinsab il-habs b’sentenza, allura jista’:

  • Jiltaqa’ mieghek wicc imb’wicc madwar mejda (f’dik li tissejjah “contact visit”) darba fil-gimgha ghal tliet kwarti ta’ siegha bejn id-9.00 u l-11.00 ta’ filghodu, u bejn is-2.00 u l-4.00 ta’ wara nofsinhar. Din il-vista tista’ ssir kuljum minbarra l-Hadd wara nofsinhar u l-festi. Biex issir din il-vista, dak li thobb irid bilfors jinkiteb ghaliha minn qabel, inkella l-vista ma ssirx.
  • Jircievi ittri minghandek minghajr limitu, imma hu jista’ jibghat ittra wahda fil-gimgha.
  • Jircievi minghandek gazzetti, kotba, hwejjeg u/jew flus kuljum fil-hinjiet tal-visti (kemm filghodu u kemm wara nofsinhar). Ma tistax tiddeposita aktarminnLm20 kull darba.
  • Jircievi minghandek ikel is-Sibt jew il-Hadd (fil-hin tal-visti) jekk dak li thobb ikun inkiteb ghalihminnqabel, inkella ikel ma tkunx tista’ thalli.

Dak li thobb jista’ jcempillek 4 darbiet kuljum f’kull hin tal-gurnata, imma mhux qabel it-8.00 ta’ filghodu jew wara t-8.00 ta’ billejl, u lanqas bejn in-Nofsiegha u t-3.00 ta’ wara nofsinhar.

L-affarijiet personali ta’ dak li thobb tista’ tehodhomlu kuljum fil-hinijiet tal-visti. Dan ukoll isir mid-”Debituri”, li jigi fuq in-naha tax-xellug tal-bieb principali tal-habs f’Valletta Road, Rahal Gdid.

Il-contact u n-non-contact visits ta’ dawk li huma mizmumin f’kull divizjoni tal-habs minbarra f’Divisions V, VI u Female isiru fid-”Debituri”.

Ghal dawk mizmumin f’Divisions V, VI u Female il-contact u n-non-contact visits isiru fil-kumpless li jigi fuq in-naha tal-lemin tal-Ghassa ta’ Rahal Gdid f’Valletta Road stess.