Visiting the Juvenile Section

Visiting your loved one
at the Juvenile Section (Y.O.U.R.S.) Paola

NOTE: These norms concerning the Juvenile Section apply to the both loved ones on remand and sentenced.

The permit you are given at Court to visit your loved one at the Juvenile Section gives you the advantage of receiving telephone calls from him. Telephone calls can only be made after your first visit to the prisons. Do not forget: No visit can be made if you do not produce your personal ID card/passport/driving licence. ALWAYS GO FOR VISITS AT LEAST 15 MINUTES BEFORE THE ESTABLISHED TIME.

Your loved one can:

  • Receive your visits on any three days from Monday to Friday. These visits are held from behind a glass screen (called a “non-contact visit”). On Mondays, Wednesdays and Fridays visits begin at 4.00 pm; on Tuesdays and Thursdays at 10.00 am. Each visit lasts 15 minutes. You may choose to visit on any three of the five days at the appointed time. For the first visit you need to announce your arrival prior to the visit. Than, it is your loved one who books the rest of the visits. There are no visits on feast days.
  • Meet you face to face around a table one a week for 90 minutes. This is called a “contact visit”. This may be either on Saturday or on Sunday. On both days in the morning the visit starts at 10.00 am; and on Saturday afternoon at 4.00 pm. No visit is possible on Sunday evening. Your loved one must book this visit beforehand, otherwise no visit may be held.
  • Receive an unlimited number of letters from you, but he can send just one letter a day.
  • Receive from you newspapers, books, clothes and/or money every day during visiting time (both in the morning and the evening). You may deposit not more than Lm20 at a time.
  • Receive from you food only on Sunday mornings from 10.00 till 11.30 am, and only if your loved one had booked for it beforehand, otherwise no food may be left.

For your first visit to the section you need to have a prison permit made for you. This is done at the “Debituri” (Debtors) complex, which is on the left-hand side of the Main Gate entrance of the facility inValletta Road.

Contact and non-contact visits are held at the Juvenile complex whose entrance is along sideGhaddafiGardens. The road leading to Main Gate entrance is close to the lower part ofValletta Road, Paola, very near to the Corradino round-about. However, there is also a short-cut very close to the Paola square. It is the side-entrance to the Handicaps’ Rehabilitation Centre, open only during working hours.

If it is the first time that you are taking to the prisons personal belongings of your loved one you must present them at the “Debituri” complex. This may be done from 9.00 am to 11.00 am, and between 2.00 pm and 3.30 pm, every day except on Sunday afternoons and feast days. If you need to take more personal belongings these must be presented at the Main Gate entrance of the Juvenile Section itself on Saturdays and Sundays, except on Sunday afternoons and feast days.

Money may only be deposited at the “Debituri” every day from 9.00 am to 11.00 am, and between 2.00 pm and 3.30 pm, except on Sunday afternoons and feast days. No money may be deposited at the Main Gate entrance of the Juvenile.

 

 

Zjara lil min thobb li qieghed
fil-Juvenile Section (Y.O.U.R.S.) Rahal Gdid

NOTA: Dawn in-normi li ghandhom x’jaqsmu mal-Juvenile Section japplikaw kemm ghal min ghadu arrestat u kemm ghal min hu digà ssentenzjat.

Il-permess li tinghata mill-qorti biex izzur lil min t]obb fil-habs jaghtik ukoll il-vantagg li tircievi telefonati minghandu. It-telefonati mill-habs jsiru biss wara l-ewwel vista tieghek fil-habs. Imma tinsiex: Ebda vista ma tkun tista’ ssir jekk ma turix l-ID card personali tieghek. DEJJEM MUR GHALL-VISTI MILLANQAS KWARTA QABEL IL-HIN PREVIST.

Dak li thobb jista’:

  • Jircievi l-visti tieghek f’tliet granet differenti bejn it-Tnejn u l-Gimgha. Dawn il-visti, li jissejhu “non-contact visits”, isiruminn wara l-hgieg. Kull nhar ta Tnejn, l-Erbgha u l-Gimgha, il-visti jibdew fl-4.00 ta’ wara nofsinhar; u t-Tlieta u l-Hamis fl-10.00 ta’ filghodu. Kull vista ddum 15-il minuta. Tista’ taghzel li taghmel il-visti tieghek f’liema tliet ijiem trid, imbasta zzomm il-hin stabbilit. Ghall-ewwel vista tieghek trid tavza minn qabel li se tmur. Imbaghad, ikun dak li thobb li jikteb il-visti l-ohrajn. Fil-festi ma jsirux visti.
  • Jiltaqa’ mieghek wicc imb’wicc madwar mejda darba fil-gimgha ghal siegha u nofs. Din tissejjah “contact visit”, u tista’ ssir is-Sibt jew il-Hadd. Fiz-zewg kazijiet, il-vista ta’ filghodu tibda fl-10.00; u tas-Sibt wara nofsinhar tibda fl-4.00. Il-Hadd wara nofsinhar ma jsirux visti. Dak li thobb irid jikteb minn qabel il-vista li taghzel li taghmel, inkella ebda vista ma ssir.
  • Jircievi ittri minghandek minghajr limitu, imma hu jista’ jibghat ittra wahda fil-gimgha.
  • Jircievi minghandek gazzetti, kotba, hwejjeg u/jew flus kuljum fil-hinjiet tal-visti (kemm filghodu u kemm wara nofsinhar). Ma tistax tiddeposita aktarminnLm20 kull darba.
  • Jircievi minghandek ikel il-Hadd filghodu biss bejnl-10.00 u l-11.30, u dejjem jekk dak li thobb jinkitebminnqabel ghalih, inkella ma tkunx tista’ thalli ikel.

Ghall-ewwel vista tieghek fil-Juvenile trid taghmel card apposta. Din issir fil-kumpless imsejjah tad-”Debituri”, li jigi fuq in-naha tax-xellug tal-bieb principali tal-habs f’Valletta Road, Rahal Gdid.

Il-visti kollha tal-Juvenile isiru fil-kumpless tal-Juvenile stess, li tidhol ghalih mill-genb ta’ Ghaddafi Gardens. It-triq li twassal ghall-bieb principali tal-Juvenile qieghda n-naha t’isfel tal-Valletta Road stess, qrib hafna tar-round-about ta’ Kordin. Hemm, izda, short-cut qrib hafna tal-pjazza ta’ Rahal Gdid. Din taghti ghar-Rehabilitation Centre tal-handikappati, u tkun miftuha biss waqt il-hijiet tax-xoghol.

Metalil dak li thobb tehodlu l-hwejjeg personali tieghu ghall-ewwel darba trid tehodhom id-”Debituri”. Dan jista’ jsir kuljum, minbarra l-Hdud u l-festi, bejn id-9.00 u l-11.00 ta’ filghodu, u bejn is-2.00 u t-3.30 ta’ wara nofsinhar. Jekk ikollok bzonn tiehu aktar hwejjeg, imbaghad tehodhom il-Juvenile stess, mhux id-”Debituri”. Dan tkun tista’ taghmlu kull nhar ta’ Sibt u l-Hadd fil-hin tal-visti. Il-Hadd wara nofsinhar u fil-festi ma tista’ thalli xejn.

Il-flus jistghu jigu ddepositati biss fid-”Debituri”, u dan tista’ taghmlu kuljum, minbarra l-Hdud u l-festi, bejn id-9.00 u l-11.00 ta’ filghodu, u bejn is-2.00 u t-3.30 ta’ wara nofsinhar. Ma tista’ thalli ebda flus ghal dak li thobb mill-bieb principali tal-Juvenile stess.