Visiting Rules

 • Expect to have a body search before each visit. For these searches you CANNOT be stripped naked or ordered to expose private parts of your body. If such a thing happens contact us immediately.
 • Expect that everything you want to take to the prisons will be searched. Sometimes sniffer dogs may be used.
 • NEVER argue with prison officers. Their word is final.
 • NEVER use rude, abusive or foul language.
 • ALWAYS respect all prison officers.
 • ALWAYS obey their orders (even if you do not understand them).
 • ALWAYS go for visits dressed decently.

THINGS YOU CANNOT TAKE TO THE PRISONS

 • Any type of tobacco, lighters and matches
 • Any type of toiletries (perfumes, soap, Eau de Cologne, etc.)
 • Any type of washing powder or liquid including fabric conditioner
 • Any type of stationery (pencils, rubbers, rulers, compasses, dividers, etc.)
 • Any object made of metal, aluminum foil, silver, gold or glass
 • Cheesecakes or pies
 • Walnuts, hazelnuts, peanuts, pistachios, Brazil nuts, chestnuts, etc., that are still in their shells
 • Raisins and citrus fruit
 • Dates, dried figs and honey
 • Olives, stuffed or still with their stone
 • Any type of biscuits
 • Snails still in their shell
 • Ricotta and all types of pastry horns
 • Onions unless shredded and part of a salad
 • Grated cheese
 • Unshelled and raw seafood
 • Any type of uncooked food
 • Any type of soft drinks, Pepsi, Coca, Tea, Coffee, Squashes, Water, Ovaltine, Bovril, Horlicks, etc.
 • Any type of alcoholic drinks (beer, wine, etc.)
 • Any type of medicinal
 • Metal coat hangers
Confirm this list with the prison officers on telephone number 2169 1428/9

 • Stenna li qabel kull vista jsirlek search fuq persuntek minn fuq il-hwejjeg. MA TISTAX titnezza’ gharwien/a jew tigi ordnat tikxef partijiet privati ta’ gismek.
 • Stenna li kull haga li tkun trid iddahhal il-habs isirlu search fuqu. Xi kultant jintuzaw anki l-klieb.
 • QATT m’ghandek tgholli lehnek, titkellem hazin jew tidghi.
 • QATT m’ghandek thaqqaqha ma’ l-ufficjali tal-habs. Il-kelma taghhom hi finali.
 • DEJJEM ghandek tobdi l-ordnijiet li jaghtuk l-ufficjali, anki jekk ma tifhimhomx.
 • DEJJEM ghandek tmur ghall-visti bi lbies dicenti.

AFFARIJIET LI MA TISTAX IDDAHHAL IL-HABS

 • Kull tip ta’ tabakk, lighters jew sulfarini
 • Kull tip ta’ toiletries (bhal fwejjah, sapun, Eau de Cologne, u l-bqija)
 • Kull tip ta’ trab jew likwidu tal-hasil tal-hwejjeg, inkluz fabric conditioner
 • Kull tip ta’ stationery (bhal lapsijiet, gomom, rigi, kumpass, dividers u l-bqija)
 • Kull oggett tal-metall, fidda (karti), deheb jew hgieg.
 • Pastizzi u qassatat
 • Gewz, gellewz, karawett, pistachios, Brazil nuts, qastan u affarijiet ta’ dan it-tip li jkunu bil-qoxra
 • Zbib u frott tac-citru
 • Tamal, tin imqadded u ghasel
 • Zebbug bl-ghadma jew mimli
 • Kull tip ta’ gallettini
 • Bebbux bil-qoxra
 • Irkotta u l-ebda tip ta’ kannoli
 • Basal sakemm ma jkunx imqatta’ ma’ xi insalata
 • Gobon mahkuk
 • Ikel tal-bahar bil-qoxra jew li ma jkunx imsajjar
 • Kull kwalità ta’ ikel mhux imsajjar
 • Kull tip ta’ luminata, Pepsi, Coca, tè, kafè, ruggati, ilma, Ovaltine, Bovril, Horlicks, u l-bqija
 • Kull tip ta’ medicinali
 • Spallieri tal-metall

Ikkonferma din il-lista ma’ l-ufficjali tal-habs fuq in-numru 2169 1428/9

Visiting someone still on Remand

Visiting your loved one who is still on remand
at the Corradino Correctional Facility Paola

The permit you are given at Court to visit your loved one at the prisons gives you the advantage of receiving telephone calls from him/her. Telephone calls can only be made after your first visit to the prisons. Do not forget: No visit can be made if you do not produce your personal ID card/passport/driving licence. ALWAYS GO FOR VISITS AT LEAST 15 MINUTES BEFORE THE ESTABLISHED TIME.

Since your loved one is only under arrest, or on remand, than s/he can:

 • Receive your visits every day, except on Sundays, from behind a glass screen (called a “non-contact visit”) between 9.00 am and 11.00 am, and between 2.00 pm and 3.30 pm. You do not need to announce you arrival prior to the visit.
 • Meet you face to face around a table once a week for 45 minutes. This is called a “contact visit”. You may have a contact visit every day during visiting hours except on Sunday afternoons and feast days. On the appointed day there will be no visit behind glass. Your loved one must book this visit beforehand, otherwise no visit may be held.
 • Receive an unlimited number of letters from you, but s/he can send just one letter a day.
 • Receive from you newspapers, books, clothes and/or money every day during visiting time (both in the morning and the evening). You may deposit not more than Lm20 at a time.
 • Receive from you food every day, but only in the morning (during visiting time), and only if your loved one had booked for it beforehand, otherwise no food may be left.

Your loved one can call you by telephone 4 times a day at any time of the day, but not before 8.00 am or after 8.00 pm, and nor between 12.30 pm and 3.00 pm.

You may take the personal belongings of your loved one everyday during visiting hours. This is also done at the “Debituri” (Debtors’) complex

For persons held in any division except in Divisions V, VI and Female contact and non-contact visits are held at the complex on the left-hand side of the Main Gate entrance of the facility in Valletta Road. This complex is called the “Debituri” .

For persons held in Divisions V, VI and Female contact and non-contact visits are held at the complex on the right-hand side of the Paola Police Station inValletta Road

Zjara lil min thobb li hu arrestat
fil-Facilità Korrettiva ta’ Kordin Rahal Gdid

Il-permess li tinghata mill-qorti biex izzur lil min t]obb fil-habs jaghtik ukoll il-vantagg li tircievi telefonati minghandu. It-telefonati mill-habs jsiru biss wara l-ewwel vista tieghek fil-habs. Imma tinsiex: Ebda vista ma tkun tista’ ssir jekk ma turix l-ID card personali tieghek. DEJJEM MUR GHALL-VISTI MILLANQAS KWARTA QABEL IL-HIN PREVIST.

Peress li dak li thobb jinsab il-habs taht arrest, allura jista’:

 • Jircievi minghandek vista kuljum, hlief il-Hadd, minn wara l-hgieg (li tissejjah “non-contact visit”) bejn id-9.00 u l-11.00 ta’ filghodu, u bejn is-2.00 u t-3.30 ta’ wara nofsinhar. M’ghandekx ghalfejn tibbukkja minn qabel sabiex isiru dawn il-visti.
 • Jiltaqa’ mieghek wicc imb’wicc madwar mejda darba fil-gimgha ghal 45 minuta. Din tissejjah “contact visit”. Din il-vista tista’ ssir kuljum waqt il-hin tal-visti, imbasta mhux il-Hadd wara nofsinhar jew fil-festi. Fil-gurnata li jkollok il-contact visit ma jkollox vista non-contact. Dak li thobb irid jibbukkja l-vista minn qabel, inkella l-vista ma tkunx tista’ ssir.
 • Jircievi ittri minghandek minghajr limitu, imma hu jista’ jibghat ittra wahda fil-gimgha.
 • Jircievi minghandek gazzetti, kotba, hwejjeg u/jew flus kuljum fil-hinjiet tal-visti (kemm filghodu u kemm wara nofsinhar). Ma tistax tiddeposita aktarminnLm20 kull darba.
 • Jircievi minghandek ikel kuljum, imma filghodu biss (waqt il-hin tal-visti), u mbasta dak li thobb ikun inkiteb ghalihminnqabel, inkella ikel ma tkunx tista’ thalli.

Dak li thobb jista’ jcempillek 4 darbiet kuljum f’kull hin tal-gurnata, imma mhux qabel it-8.00 ta’ filghodu jew wara t-8.00 ta’ billejl, u lanqas bejn in-Nofsiegha u t-3.00 ta’ wara nofsinhar.

L-affarijiet personali ta’ dak li thobb tista’ tehodhomlu kuljum fil-hinijiet tal-visti. Dan ukoll isir mid-”Debituri”, li jigi fuq in-naha tax-xellug tal-bieb principali tal-habs f’Valletta Road, Rahal Gdid.

Il-contact u n-non-contact visits ta’ dawk li huma mizmumin f’kull divizjoni tal-habs minbarra f’Divisions V, VI u Female isiru fid-”Debituri”.

Ghal dawk mizmumin f’Divisions V, VI u Female il-contact u n-non-contact visits isiru fil-kumpless li jigi fuq in-naha tal-lemin tal-Ghassa ta’ Rahal Gdid f’Valletta Road stess .

Visiting someone who is Sentenced

Visiting your loved one who is sentenced
at the Corradino Correctional Facility Paola

The permit you are given at Court to visit your loved one at the prisons gives you the advantage of receiving telephone calls from him/her. Telephone calls can only be made after your first visit to the prisons. Do not forget: No visit can be made if you do not produce your personal ID card/passport/driving licence. ALWAYS GO FOR VISiTS AT LEAST 15 MINUTES BEFORE THE ESTABLISHED TIME.

Since your loved one is sentenced than s/he can:

 • Meet you face to face around a table (called a “contact visit”) once a week for 45 minutes between 9.00 am and 11.00 am, and between 2.00 pm and 3.30 pm. This may be done every day except on Sunday afternoons and feast days. Your loved one must book this visit beforehand, otherwise no visit may be held.
 • Receive an unlimited number of letters from you, but s/he can send just one letter a week.
 • Receive from you newspapers, books, clothes and/or money every day during visiting time (both in the morning and the evening). You may deposit not more than Lm20 at a time.
 • Receive from you food every Saturday or Sunday (during visiting time), and only if your loved one had booked for it beforehand, otherwise no food may be left.

Your loved one can call you by telephone 4 times a day at any time of the day, but not before 8.00 am or after 8.00 pm, and nor between 12.30 pm and 3.00 pm.

You may take the personal belongings of your loved one everyday during visiting hours. This is also done at the “Debituri” (Debtors’) complex.

For persons held in any division except in Divisions V, VI and Female contact and non-contact visits are held at the complex on the left-hand side of the Main Gate entrance of the facility in Valletta Road. This complex is called the “Debituri”.

For persons held in Divisions V, VI and Female contact and non-contact visits are held at the complex on the right-hand side of the Paola Police Station inValletta Road.

Zjara lil min thobb li hu ssentenzjat
fil-Facilità Korrettiva ta’ Kordin Rahal Gdid

Il-permess li tinghata mill-qorti biex izzur lil min t]obb fil-habs jaghtik ukoll il-vantagg li tircievi telefonati minghandu. It-telefonati mill-habs jsiru biss wara l-ewwel vista tieghek fil-habs. Imma tinsiex: Ebda vista ma tkun tista’ ssir jekk ma turix l-ID card personali tieghek. DEJJEM MUR GHALL-VISTI MILLANQAS KWARTA QABEL IL-HIN PREVIST.

Peress li dak li thobb jinsab il-habs b’sentenza, allura jista’:

 • Jiltaqa’ mieghek wicc imb’wicc madwar mejda (f’dik li tissejjah “contact visit”) darba fil-gimgha ghal tliet kwarti ta’ siegha bejn id-9.00 u l-11.00 ta’ filghodu, u bejn is-2.00 u l-4.00 ta’ wara nofsinhar. Din il-vista tista’ ssir kuljum minbarra l-Hadd wara nofsinhar u l-festi. Biex issir din il-vista, dak li thobb irid bilfors jinkiteb ghaliha minn qabel, inkella l-vista ma ssirx.
 • Jircievi ittri minghandek minghajr limitu, imma hu jista’ jibghat ittra wahda fil-gimgha.
 • Jircievi minghandek gazzetti, kotba, hwejjeg u/jew flus kuljum fil-hinjiet tal-visti (kemm filghodu u kemm wara nofsinhar). Ma tistax tiddeposita aktarminnLm20 kull darba.
 • Jircievi minghandek ikel is-Sibt jew il-Hadd (fil-hin tal-visti) jekk dak li thobb ikun inkiteb ghalihminnqabel, inkella ikel ma tkunx tista’ thalli.

Dak li thobb jista’ jcempillek 4 darbiet kuljum f’kull hin tal-gurnata, imma mhux qabel it-8.00 ta’ filghodu jew wara t-8.00 ta’ billejl, u lanqas bejn in-Nofsiegha u t-3.00 ta’ wara nofsinhar.

L-affarijiet personali ta’ dak li thobb tista’ tehodhomlu kuljum fil-hinijiet tal-visti. Dan ukoll isir mid-”Debituri”, li jigi fuq in-naha tax-xellug tal-bieb principali tal-habs f’Valletta Road, Rahal Gdid.

Il-contact u n-non-contact visits ta’ dawk li huma mizmumin f’kull divizjoni tal-habs minbarra f’Divisions V, VI u Female isiru fid-”Debituri”.

Ghal dawk mizmumin f’Divisions V, VI u Female il-contact u n-non-contact visits isiru fil-kumpless li jigi fuq in-naha tal-lemin tal-Ghassa ta’ Rahal Gdid f’Valletta Road stess.

Visiting the Juvenile Section

Visiting your loved one
at the Juvenile Section (Y.O.U.R.S.) Paola

NOTE: These norms concerning the Juvenile Section apply to the both loved ones on remand and sentenced.

The permit you are given at Court to visit your loved one at the Juvenile Section gives you the advantage of receiving telephone calls from him. Telephone calls can only be made after your first visit to the prisons. Do not forget: No visit can be made if you do not produce your personal ID card/passport/driving licence. ALWAYS GO FOR VISITS AT LEAST 15 MINUTES BEFORE THE ESTABLISHED TIME.

Your loved one can:

 • Receive your visits on any three days from Monday to Friday. These visits are held from behind a glass screen (called a “non-contact visit”). On Mondays, Wednesdays and Fridays visits begin at 4.00 pm; on Tuesdays and Thursdays at 10.00 am. Each visit lasts 15 minutes. You may choose to visit on any three of the five days at the appointed time. For the first visit you need to announce your arrival prior to the visit. Than, it is your loved one who books the rest of the visits. There are no visits on feast days.
 • Meet you face to face around a table one a week for 90 minutes. This is called a “contact visit”. This may be either on Saturday or on Sunday. On both days in the morning the visit starts at 10.00 am; and on Saturday afternoon at 4.00 pm. No visit is possible on Sunday evening. Your loved one must book this visit beforehand, otherwise no visit may be held.
 • Receive an unlimited number of letters from you, but he can send just one letter a day.
 • Receive from you newspapers, books, clothes and/or money every day during visiting time (both in the morning and the evening). You may deposit not more than Lm20 at a time.
 • Receive from you food only on Sunday mornings from 10.00 till 11.30 am, and only if your loved one had booked for it beforehand, otherwise no food may be left.

For your first visit to the section you need to have a prison permit made for you. This is done at the “Debituri” (Debtors) complex, which is on the left-hand side of the Main Gate entrance of the facility inValletta Road.

Contact and non-contact visits are held at the Juvenile complex whose entrance is along sideGhaddafiGardens. The road leading to Main Gate entrance is close to the lower part ofValletta Road, Paola, very near to the Corradino round-about. However, there is also a short-cut very close to the Paola square. It is the side-entrance to the Handicaps’ Rehabilitation Centre, open only during working hours.

If it is the first time that you are taking to the prisons personal belongings of your loved one you must present them at the “Debituri” complex. This may be done from 9.00 am to 11.00 am, and between 2.00 pm and 3.30 pm, every day except on Sunday afternoons and feast days. If you need to take more personal belongings these must be presented at the Main Gate entrance of the Juvenile Section itself on Saturdays and Sundays, except on Sunday afternoons and feast days.

Money may only be deposited at the “Debituri” every day from 9.00 am to 11.00 am, and between 2.00 pm and 3.30 pm, except on Sunday afternoons and feast days. No money may be deposited at the Main Gate entrance of the Juvenile.

Zjara lil min thobb li qieghed
fil-Juvenile Section (Y.O.U.R.S.) Rahal Gdid

NOTA: Dawn in-normi li ghandhom x’jaqsmu mal-Juvenile Section japplikaw kemm ghal min ghadu arrestat u kemm ghal min hu digà ssentenzjat.

Il-permess li tinghata mill-qorti biex izzur lil min t]obb fil-habs jaghtik ukoll il-vantagg li tircievi telefonati minghandu. It-telefonati mill-habs jsiru biss wara l-ewwel vista tieghek fil-habs. Imma tinsiex: Ebda vista ma tkun tista’ ssir jekk ma turix l-ID card personali tieghek. DEJJEM MUR GHALL-VISTI MILLANQAS KWARTA QABEL IL-HIN PREVIST.

Dak li thobb jista’:

 • Jircievi l-visti tieghek f’tliet granet differenti bejn it-Tnejn u l-Gimgha. Dawn il-visti, li jissejhu “non-contact visits”, isiruminn wara l-hgieg. Kull nhar ta Tnejn, l-Erbgha u l-Gimgha, il-visti jibdew fl-4.00 ta’ wara nofsinhar; u t-Tlieta u l-Hamis fl-10.00 ta’ filghodu. Kull vista ddum 15-il minuta. Tista’ taghzel li taghmel il-visti tieghek f’liema tliet ijiem trid, imbasta zzomm il-hin stabbilit. Ghall-ewwel vista tieghek trid tavza minn qabel li se tmur. Imbaghad, ikun dak li thobb li jikteb il-visti l-ohrajn. Fil-festi ma jsirux visti.
 • Jiltaqa’ mieghek wicc imb’wicc madwar mejda darba fil-gimgha ghal siegha u nofs. Din tissejjah “contact visit”, u tista’ ssir is-Sibt jew il-Hadd. Fiz-zewg kazijiet, il-vista ta’ filghodu tibda fl-10.00; u tas-Sibt wara nofsinhar tibda fl-4.00. Il-Hadd wara nofsinhar ma jsirux visti. Dak li thobb irid jikteb minn qabel il-vista li taghzel li taghmel, inkella ebda vista ma ssir.
 • Jircievi ittri minghandek minghajr limitu, imma hu jista’ jibghat ittra wahda fil-gimgha.
 • Jircievi minghandek gazzetti, kotba, hwejjeg u/jew flus kuljum fil-hinjiet tal-visti (kemm filghodu u kemm wara nofsinhar). Ma tistax tiddeposita aktarminnLm20 kull darba.
 • Jircievi minghandek ikel il-Hadd filghodu biss bejnl-10.00 u l-11.30, u dejjem jekk dak li thobb jinkitebminnqabel ghalih, inkella ma tkunx tista’ thalli ikel.

Ghall-ewwel vista tieghek fil-Juvenile trid taghmel card apposta. Din issir fil-kumpless imsejjah tad-”Debituri”, li jigi fuq in-naha tax-xellug tal-bieb principali tal-habs f’Valletta Road, Rahal Gdid.

Il-visti kollha tal-Juvenile isiru fil-kumpless tal-Juvenile stess, li tidhol ghalih mill-genb ta’ Ghaddafi Gardens. It-triq li twassal ghall-bieb principali tal-Juvenile qieghda n-naha t’isfel tal-Valletta Road stess, qrib hafna tar-round-about ta’ Kordin. Hemm, izda, short-cut qrib hafna tal-pjazza ta’ Rahal Gdid. Din taghti ghar-Rehabilitation Centre tal-handikappati, u tkun miftuha biss waqt il-hijiet tax-xoghol.

Metalil dak li thobb tehodlu l-hwejjeg personali tieghu ghall-ewwel darba trid tehodhom id-”Debituri”. Dan jista’ jsir kuljum, minbarra l-Hdud u l-festi, bejn id-9.00 u l-11.00 ta’ filghodu, u bejn is-2.00 u t-3.30 ta’ wara nofsinhar. Jekk ikollok bzonn tiehu aktar hwejjeg, imbaghad tehodhom il-Juvenile stess, mhux id-”Debituri”. Dan tkun tista’ taghmlu kull nhar ta’ Sibt u l-Hadd fil-hin tal-visti. Il-Hadd wara nofsinhar u fil-festi ma tista’ thalli xejn.

Il-flus jistghu jigu ddepositati biss fid-”Debituri”, u dan tista’ taghmlu kuljum, minbarra l-Hdud u l-festi, bejn id-9.00 u l-11.00 ta’ filghodu, u bejn is-2.00 u t-3.30 ta’ wara nofsinhar. Ma tista’ thalli ebda flus ghal dak li thobb mill-bieb principali tal-Juvenile stess.

© 2021 - Copyright Mid-Dlam għad-Dawl - All Rights Reserved