Platform ghall-Ghaqdiet fil-Habs

Nhar it-Tlieta 12 t’Awwissu, l-ghaqdiet li jahdmu mal-habsin fil-habs, i.e. Mid-Dlam Ghad-Dlam,  Prison Fellowship u RISE kienu mistiedna ghand il-President l-E.T. Marie Louise Coleiro Preca fejn maghha tkellmu fuq diffikultajiet li jiltaqghu maghhom il-prigunieri, l-eks-prigunieri u l-familji taghhom. Il-President issugeriet li titwaqqaf ‘Platform’ bejn l-ghaqdiet sabiex nilhqu aktar persuni . Il-President gentilment offriet ukoll l-ghajnuna taghha permezz tal- M.C.C.F.

Sadattant waqt laqgha ohra li saret fil-Palazz ta’ Sant Anton, nhar l-Erbgha 3 ta’ Settembru, l-ghaqdiet irringrazzjaw lill-E.T. ghal din l-inizjattiva’ u qbilna li nibqghu niltaqghu sabiex naqsmu l-esperjenzi u l-hiliet taghna. Gie ssuggeriet ukoll li maghna jinghaqdu V.S.M .