SOCIAL VISION 2035

Nhar il-Hamis 8 ta’ Lulju, Matthew Agius, Deputy Chairperson ta’ MDD kien parti mill-panel ta’ diskussjoni tal-konferenza Reintegration of Ex-Offenders – Social Vision for Malta 2035, li l-Ministeru Ghas-Solidarjeta’ u l-Gustizzja Socjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal organizza sabiex tigi diskussa vizjoni u implimentazzjoni ta’ strategiji li jghinu sabiex persuni li jkunu hargu mill-habs ihossuhom parti mis-socjeta’. Grazzi lill-Ministeru ghal din l-inizjattiva u prosit lill-organizzaturi.

DAR BLA HITAN

Mid-Dlam ghad-Dawl (MDD) is one of the leading experts with 25 years of experience in the field of family intervention with prisoners, ex-prisoners, and their families. Building on their previous research titled, Locked Out, Families of the Incarcerated, MDD will be integrating supportive housing and therapeutic services to prisoners and their families. The aim is to create a homely domestic and child-friendly environment that supports integration and which emulates real-life scenarios.

The aim of the Foundation is to work for the respect and dignity of prisoners during and after their detention and give support to the families of prisoners and ex-prisoners in the difficulties they face. This specific project would enable us to put into practice our vision for the families of prisoners and provide us with the opportunity to offer a therapeutic centre, where, together with IFT Malta, we are aiming to provide support, professional counselling, and information to families and people in prison.”

The agreement between the Housing Authority and Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl was signed in 2019. The Design Competition of the residence at Birgu, which will be transformed into a therapeutic residence was won by Openworks Studio.

SHP agreement

SHP agreement

Locked Out on Media

Locked Out project, which is managed by MDD with the collaboration of IFT Malta, appeared in various magazines, newspapers and TV shows around the island. Here are some snapshots.

Sigurta’ magazine

Atelier magazine

It-TORCA newspaper

TVAM

Espresso

MEETING WITH HON. DR.CLIFTON GRIMA

Fid-9 ta’ April 2021, iltqajna mas-Segretarju Parlamentari responsabbli miz-Zghazagh, mill-Isports u mill-Ghaqdiet Volontarji, Dr Clifton Grima, flufficju tieghu Beltissebh. Fil laqgha tkellimna dwar kif is-Segretarjat tieghu jista’ joffri sapport ghal-Fondazzjoni MDD. Nirringrazzjaw lill-Onor. Dr Grima ghal hin tieghu.

Laqgha bejn l-Onor Dr Clifton Grima u MDD

 

LOCKED OUT : FTEHIM BEJN IL-MINISTERU TAL-INTERN, IS-SIGURTA NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIGI U L-FONDAZZJONI MID-DLAM GHAD-DAWL 17/12/20

Diskors tal-Onor. Byron Camilleri

Ftehim

Diskors tac-chairperson ta MDD is sur George Busuttil

Diskors minn Dr Charlie Azzopardi minn IFT Malta

Fis- 17 ta’ Dicembru 2020, il-Ministeru tal-Intern, Sigurta’ Nazzjonali u l-Infurzar tal-Ligi iffirmaw ftehim mal-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl li permezz tieghu, MDD, bil-kollaborazzjoni ta’ IFT Malta (Institute of Family Therapy) se tibda tinghata ghajnuna ta’ terapija professjonali lill-familjari tal-prigunieri u l-familji taghhom. B’dan il-ftehim, il-Ministeru tal-Intern se jkun qed jaghti kważi nofs miljun ewro fi 3 snin lill-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl biex tinghata din l-ghajnuna.

 

Il-progett beda jinhema meta saret ricerka mal familji ta’ min qieghed il habs fl 2016. Din indikat b’mod car hafna li l-familji u t-tfal ta dawk li qed jiskontaw sentenza, jintilfu fis sistema minghajr ma jircievu l-ghajnuna necessarja biex ikampaw u biex jimxu l-quddiem fil hajja. Hafna minn dawn il familji jispiccaw zvantaggati bir riskju li jintilfu fil faqar socjali. Meta persuna mbghad tiskonta s-sentenza u tohrog lura fil hajja ta kuljum issib ma wicca l-ghawg li trid terga tibda kollox mil gdid. Fil-verita’ biex tgħin fir-riabilitazzjoni u r-riforma ta’ dawk li jispiċċaw il-ħabs ma tistax tifred il-problemi tagħhom minn dawk ta’ familthom.

 

Ir-ricerka turi wkoll li għandna numru ta’ familji li wħud minn fosthom ilhom jeħlu sentenzi ta’ priġunerija għal tlieta u erba’ ġenerazzjonijiet. Tfal minn dawn il-familji donnu li bilfors iridu jimitaw lil ta’ qabilhom u jagħmlu dik l-esperjenza.

 

Minn Jannar bdejna noffru sessjonijiet ta’ terapija lil min jinsab f’din is-sitwazzjoni. Dawk kollha li jixtiequ l-ghajnuna biex jibbenefikaw minn dan is-servizz jistghu jikkuntattjaw lil Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl jew lil Institute of Family Therapy. Tistghu ukoll iccemplu fuq 77778001.

Ma Nichdek Qatt

‘ Ma Nichdek Qatt’ Dramm organizzat minn MDD flimkien mal-Facilita’ Korretiva ta’ Kordin. Dan id-Dramm gie mtella’ mill-prigunieri flimkien ma kantanti u atturi minn barra l-habs. L-istorja kienet titratta fuq sitwazzjoni li xi kultant isibu ruhhom il-prigunieri u l-familji taghhom. Id-Dramm rawh il fuq minn elf persuna fosthom il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro , il-Ministru Dr. Michael Farrugia u Shadow Minister Dr. Beppe Fenech Adami.

Dramm QAWMIEN

Mit-Tnejn 10 t’April sas-Sibt 15 t’April, saret rapprezentazzjoni drammatika bl-isem “Qawmien” gewwa l-Habs. Id-direzzjoni, il-kitba u r-rectar sar mir-residenti tal-habs, bil-partecipazzjoni ta’ kantanti u muzicisti li gew minn barra fosthom Christabel Scerri, Sebastian Calleja, Lorna Fiorini u Maria Buttigieg Brooks. Mid-Dawl Ghad-Dawl tat sehem kbir biex din ir-rapprezentazzjoni, li tghaqqad dak li gara fuq il-Golgota, mar-realta’ iebsa tal-habs, tal-uzura, tat-tbatija tal-familji u l-verita’ tal-helsien u l-qawmien, tkun tista’ ssir. MDD tixtieq tirringrazzja wkoll lill-amministrazzjoni tal-Facilita’ Korretiva ta’ Kordin, ghal ghajnuna u l-koperazzjoni.

L-ewwel rapprezentazzjoni saret quddiem l-E.T. il-President ta’ Malta, Marie Louise Coleiro Preca, il-Ministru tal-Intern, Carmelo Abela u l-amministrazzjoni tal-habs. Fil-granet l-ohra, attendew numru kbir ta’ persuni, li lkoll baqghu impressjonati bil-messagg, bir-rectar u bil-produzzjoni kollha.

Il-President kellha kliem ta tifhir lejn ix-xoghol ta’ MDD u ghal inizjattivi bhal dawn. Ara l-link : https://president.gov.mt/press-centre-statement/il-president-izzur-l-facilita-korrettiva-ta-kordin-waqt-r-rapprezentazzjoni-tad-dramm-qawmien/

Inmates 4 ALS

Attivita’ Inmates4ALS

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl thabbar li s-somma migbura b’risq ALS

Malta mill-kuncert li sar fis-27 ta’ Awwissu lahqet il-hmistax il-elf ewro

(15000).

Dan is-success ma kienx ikun possibbli minghajr l-ghajnuna ta’ hafna.

Fost dawn il-Fondazzjoni tixtieq tirringrazzja lill-Isponsors kollha li

bl-ghajnuna taghhom thallus l-ispejjez kollha; lill-kantanti u muzicisti,

ewlieni fosthom is-Surmast Joe Brown, li offrew is-servizzi taghhom

minghajr hlas; lill-Inspire li minghajr hlas ukoll offrew l-ispazju fejn

seta jsir il-kuncert u lill-media kollha specjalment lill-istazzjonijiet

tat-televizjoni li xandru minghajr hlas il-kuncert.

Grazzji specali tmur lis-Sur Paul De Battista, direttur tal-Facilita’

Korrettiva u lill-ufficjali kollha li mhux biss ghenu biex dan il-kuncert

ikun success imam ghamluh ukoll taghhom.

Fl-ahhar, izda zgur mhux lanqas, il-Fondazzjoni tirringrazzja lill-grupp

ta’ residenti li hadmu ghal-gimghat shah ghal dan is-success.

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tawhura li dawn il-flus migbura jghinu

biex tkompli l-glieda kontra l-marda tal-ALS bit-tama li tinstab kura ma

ddumx.

George Busuttil

Chairperson Mid-Dlam Ghad-Dawl

Father’s Day fil-Habs

Fl-10 ta’ Gunju saret attivita’ organizzata min MDD biex flimkien mal-prigunieri irgiel niccelebraw l-okkazjoni tal-Father’s Day.

Din l-attivita kienet ipprezentata minn Svetlana Muscat bil-partecipazzjoni ta’ diversi kantanti maltin bhal Ira Losco, Freddie Portelli, Kaya, Michaela, Hannah Azzopardi, Odessa Green u Christian Arding.

Nixtiequ nirringrazzjaw minn qalbna lil dawn il-kantanti li taw spettaklu sabih hafna. Nixtiequ nirringrazzjaw lil Manuel Balzan li flimkien ma MDD ha hsieb li tittella’ din l-attivita. Rigrazzjament imur ukoll ghal-band tal-CCF li daqqew mal-kantanti kif ukoll ma’ Gonzalo, prigunier li kanta anke bl-Ispanjol.

Kien hemm ukoll ikel u xorb u ta dan ukoll nghidu grazzi lill-prigunieri li hadu hsieb it-tqassim tal-ikel u l-armar tal-bitha ghall-okkazjoni.

L-ahhar ringrazzjament specjali imur ghad-Direttur, l-Assistent Direttur u diversi ufficjali li kkollaboraw maghna u li bis-sahha taghhom setghet issir din l-attivita. Grazzi lid-Direttur ghall-inkoraggiment li tana u nittamaw li jkollna aktar attivitajiet simili