MEETING WITH HON. DR.CLIFTON GRIMA

Fid-9 ta’ April 2021, iltqajna mas-Segretarju Parlamentari responsabbli miz-Zghazagh, mill-Isports u mill-Ghaqdiet Volontarji, Dr Clifton Grima, flufficju tieghu Beltissebh. Fil laqgha tkellimna dwar kif is-Segretarjat tieghu jista’ joffri sapport ghal-Fondazzjoni MDD. Nirringrazzjaw lill-Onor. Dr Grima ghal hin tieghu.

Laqgha bejn l-Onor Dr Clifton Grima u MDD

 

LOCKED OUT : FTEHIM BEJN IL-MINISTERU TAL-INTERN, IS-SIGURTA NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIGI U L-FONDAZZJONI MID-DLAM GHAD-DAWL 17/12/20

Diskors tal-Onor. Byron Camilleri

Ftehim

Diskors tac-chairperson ta MDD is sur George Busuttil

Diskors minn Dr Charlie Azzopardi minn IFT Malta

Fis- 17 ta’ Dicembru 2020, il-Ministeru tal-Intern, Sigurta’ Nazzjonali u l-Infurzar tal-Ligi iffirmaw ftehim mal-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl li permezz tieghu, MDD, bil-kollaborazzjoni ta’ IFT Malta (Institute of Family Therapy) se tibda tinghata ghajnuna ta’ terapija professjonali lill-familjari tal-prigunieri u l-familji taghhom. B’dan il-ftehim, il-Ministeru tal-Intern se jkun qed jaghti kważi nofs miljun ewro fi 3 snin lill-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl biex tinghata din l-ghajnuna.

 

Il-progett beda jinhema meta saret ricerka mal familji ta’ min qieghed il habs fl 2016. Din indikat b’mod car hafna li l-familji u t-tfal ta dawk li qed jiskontaw sentenza, jintilfu fis sistema minghajr ma jircievu l-ghajnuna necessarja biex ikampaw u biex jimxu l-quddiem fil hajja. Hafna minn dawn il familji jispiccaw zvantaggati bir riskju li jintilfu fil faqar socjali. Meta persuna mbghad tiskonta s-sentenza u tohrog lura fil hajja ta kuljum issib ma wicca l-ghawg li trid terga tibda kollox mil gdid. Fil-verita’ biex tgħin fir-riabilitazzjoni u r-riforma ta’ dawk li jispiċċaw il-ħabs ma tistax tifred il-problemi tagħhom minn dawk ta’ familthom.

 

Ir-ricerka turi wkoll li għandna numru ta’ familji li wħud minn fosthom ilhom jeħlu sentenzi ta’ priġunerija għal tlieta u erba’ ġenerazzjonijiet. Tfal minn dawn il-familji donnu li bilfors iridu jimitaw lil ta’ qabilhom u jagħmlu dik l-esperjenza.

 

Minn Jannar bdejna noffru sessjonijiet ta’ terapija lil min jinsab f’din is-sitwazzjoni. Dawk kollha li jixtiequ l-ghajnuna biex jibbenefikaw minn dan is-servizz jistghu jikkuntattjaw lil Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl jew lil Institute of Family Therapy. Tistghu ukoll iccemplu fuq 77778001.

Ma Nichdek Qatt

‘ Ma Nichdek Qatt’ Dramm organizzat minn MDD flimkien mal-Facilita’ Korretiva ta’ Kordin. Dan id-Dramm gie mtella’ mill-prigunieri flimkien ma kantanti u atturi minn barra l-habs. L-istorja kienet titratta fuq sitwazzjoni li xi kultant isibu ruhhom il-prigunieri u l-familji taghhom. Id-Dramm rawh il fuq minn elf persuna fosthom il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro , il-Ministru Dr. Michael Farrugia u Shadow Minister Dr. Beppe Fenech Adami.

Dramm QAWMIEN

Mit-Tnejn 10 t’April sas-Sibt 15 t’April, saret rapprezentazzjoni drammatika bl-isem “Qawmien” gewwa l-Habs. Id-direzzjoni, il-kitba u r-rectar sar mir-residenti tal-habs, bil-partecipazzjoni ta’ kantanti u muzicisti li gew minn barra fosthom Christabel Scerri, Sebastian Calleja, Lorna Fiorini u Maria Buttigieg Brooks. Mid-Dawl Ghad-Dawl tat sehem kbir biex din ir-rapprezentazzjoni, li tghaqqad dak li gara fuq il-Golgota, mar-realta’ iebsa tal-habs, tal-uzura, tat-tbatija tal-familji u l-verita’ tal-helsien u l-qawmien, tkun tista’ ssir. MDD tixtieq tirringrazzja wkoll lill-amministrazzjoni tal-Facilita’ Korretiva ta’ Kordin, ghal ghajnuna u l-koperazzjoni.

L-ewwel rapprezentazzjoni saret quddiem l-E.T. il-President ta’ Malta, Marie Louise Coleiro Preca, il-Ministru tal-Intern, Carmelo Abela u l-amministrazzjoni tal-habs. Fil-granet l-ohra, attendew numru kbir ta’ persuni, li lkoll baqghu impressjonati bil-messagg, bir-rectar u bil-produzzjoni kollha.

Il-President kellha kliem ta tifhir lejn ix-xoghol ta’ MDD u ghal inizjattivi bhal dawn. Ara l-link : https://president.gov.mt/press-centre-statement/il-president-izzur-l-facilita-korrettiva-ta-kordin-waqt-r-rapprezentazzjoni-tad-dramm-qawmien/

Inmates 4 ALS

Attivita’ Inmates4ALS

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl thabbar li s-somma migbura b’risq ALS

Malta mill-kuncert li sar fis-27 ta’ Awwissu lahqet il-hmistax il-elf ewro

(15000).

Dan is-success ma kienx ikun possibbli minghajr l-ghajnuna ta’ hafna.

Fost dawn il-Fondazzjoni tixtieq tirringrazzja lill-Isponsors kollha li

bl-ghajnuna taghhom thallus l-ispejjez kollha; lill-kantanti u muzicisti,

ewlieni fosthom is-Surmast Joe Brown, li offrew is-servizzi taghhom

minghajr hlas; lill-Inspire li minghajr hlas ukoll offrew l-ispazju fejn

seta jsir il-kuncert u lill-media kollha specjalment lill-istazzjonijiet

tat-televizjoni li xandru minghajr hlas il-kuncert.

Grazzji specali tmur lis-Sur Paul De Battista, direttur tal-Facilita’

Korrettiva u lill-ufficjali kollha li mhux biss ghenu biex dan il-kuncert

ikun success imam ghamluh ukoll taghhom.

Fl-ahhar, izda zgur mhux lanqas, il-Fondazzjoni tirringrazzja lill-grupp

ta’ residenti li hadmu ghal-gimghat shah ghal dan is-success.

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tawhura li dawn il-flus migbura jghinu

biex tkompli l-glieda kontra l-marda tal-ALS bit-tama li tinstab kura ma

ddumx.

George Busuttil

Chairperson Mid-Dlam Ghad-Dawl

Father’s Day fil-Habs

Fl-10 ta’ Gunju saret attivita’ organizzata min MDD biex flimkien mal-prigunieri irgiel niccelebraw l-okkazjoni tal-Father’s Day.

Din l-attivita kienet ipprezentata minn Svetlana Muscat bil-partecipazzjoni ta’ diversi kantanti maltin bhal Ira Losco, Freddie Portelli, Kaya, Michaela, Hannah Azzopardi, Odessa Green u Christian Arding.

Nixtiequ nirringrazzjaw minn qalbna lil dawn il-kantanti li taw spettaklu sabih hafna. Nixtiequ nirringrazzjaw lil Manuel Balzan li flimkien ma MDD ha hsieb li tittella’ din l-attivita. Rigrazzjament imur ukoll ghal-band tal-CCF li daqqew mal-kantanti kif ukoll ma’ Gonzalo, prigunier li kanta anke bl-Ispanjol.

Kien hemm ukoll ikel u xorb u ta dan ukoll nghidu grazzi lill-prigunieri li hadu hsieb it-tqassim tal-ikel u l-armar tal-bitha ghall-okkazjoni.

L-ahhar ringrazzjament specjali imur ghad-Direttur, l-Assistent Direttur u diversi ufficjali li kkollaboraw maghna u li bis-sahha taghhom setghet issir din l-attivita. Grazzi lid-Direttur ghall-inkoraggiment li tana u nittamaw li jkollna aktar attivitajiet simili

Ghotja lil MDD

Nhar il-Hamis 18 ta’ Novembru 2015, ic-Chairperson Mr Goerge Busuttil attenda ghal cerimonja fejn l-Onor. Dr. Helena Dalli, Ministru ghad-Djalogu Socjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Civili, ipprezentat cekk lil MDD bhala parti minn ftehim li sar bejn MDD u l-Ministeru. Nirringrazzjaw lill-Ministru Dr. Helena Dalli tal-ghajnuna finanzjarja li tatna.

Studju Dwar il-Familji tal-Prigunieri mill-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl.

Is-Sibt 7 u l-Hadd 8 ta’ Novembru, voluntiera ta’ MDD iltaqghu ma familjari ta’ prigunieri li kienu dehlin ghall vizta gewwa l-habs. Fost affarijiet ohra kelliminihom fuq studju li MDD se taghmel fuq l-effett tal-habs fuq il-familjari tal-prigunieri, specjalment iz-zghazagh u t-tfal, studju li se jkun l-ewwel wiehed tat-tip tieghu go Malta. Numru sabih ta’ 45 familja accettaw li jiehdu sehem f’din ir-ricerka . Grazzi lill-familjari tal-prigunieri ta’ l-ghajnuna taghhom.

Annual General Meeting 2015

Fis-27 ta’ Ottubru 2015 sar l-Annual General Meeting ta’ MDD gewwa l-ufficju taghna f’Bormla. Tajna harsa lejn l-affarijiet li graw is-sena l-ohra u ddiskutejna proposti ghas-sena d-diehla. F’dan l-AGM gew approvati 6 membri godda fl-ghaqda u Mr Matthew Agius gie mahtur bhala ‘Deputy Chairperson’ gdid. L-ghaqda tixtieq tirringrazzja lil Mrs Charlene Zarb li ghal dawn l-ahhar 3 snin kienet ‘Deputy Chairperson’. Gew approvati ukoll l-’accounts’ tas-sena li ghaddiet.

Fl-ahhar tal-laqgha ghalaqna billi l-Membri kollha morna nieklu f’restaurant vicin.

Konferenza f’Gheluq l-20 sena ta’ Mid-Dlam ghad-Dawl.

 

Is-Sibt 18 t’April il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl fakkret l-20 sena servizz fil-Habs permezz ta ta’ Konferenza li saret fil-Kappella Russa, il-Palazz ta’ Sant Anton.

Il-Konferenza  saret bl-ghajnuna tal-President ta’ Malta, l-E.T. Marie Louise Coleiro Preca, li gentilment offritilna l-post u ghalqet il-konferenza b’indirizz li fih fahhret il-hidma tal-NGO’s fil-habs, b’mod specjalment tal-ghaqda MDD.

F’ din il-konferenza, miftuha b’ indirizz mic-Chairperson tal-Fondazzjoni Mr. George Busuttil,  MDD prezentat ukoll studju fuq il-kors ” Bahaviour and Skills Managment”  li sar ma madwar 24 resident fil-habs ta’ Kordin bejn Settembru u Dicembru 2014 . Tkellmu fuq dan il-progett Ms.Roberta Holland, psikologa tal-Habs u Ms.Tanya Caruana, il-kordinatrici  tal-progett. Tkellmu ukoll it-”tutors” li hadmu mar-residenti :  Mr Ray Cacciattolo ( Yoga) ; Mr.  Mark Lewis ( Physical  Training ) ; Ms Fleur Bianco (Psychology ) u Mr Narcy Calamatta (Drama). Fil-kors hadu sehem ukoll Mr Fabio Spiteri (Physical Training) u Ms Josette Ciappara (Motivational Talks). Kull min attenda ghall-konferenza  inghata ktieb bl-istudju tal-kors.

Fil-konferenza tkellem ukoll il-Ministru tal-Intern Dr. Carmelo Abela u s-Shadow Minister  Dr Beppe Fenech Adami li fahhru il-hidma ta’ MDD u tal-NGO’s. Tkellmu ukoll 2 residenti li  hadu sehem fil-kors, residenta barranija u eks-prigunier Mr. Etienne Carter. Id-diskors tal-okkazjoni sar minn Patri Mark Montebello, Direttur ghal zmien twil ta’ MDD li sahaq fuq l-umanita’ li jahdmu biha l-NGO’s u li l-Habs ghandu ikun qabel kollox ” Post terapewtiku”.

Prezenti ghail-konferenza kien hemm id-direttur tal-Habs Simon Buttigieg, l-Assistent Direttur Mariella Camilleri, voluntiera u diversi hbieb ta’ MDD.

Il-konferenzza li bdiet fid-9:30 u ntemmet fis-13:00 ghalqet b’ riceviment fil-gnien ta’ hdejn il-Kappella Russa.