Child-Centred Practice Training

Fondazzjoni Mid-Dlam għad-Dawl held a four-day training course for police officers, social workers working with children and other professionals from the Victim Support Unit. Trainers Russell Massie and Owen Miller from the Thames Valley Police shared their expertise in the field of child-centred practice in relation to violence reduction, child-criminal exploitation, extra-familial harm and data approaches to CCP. Special thanks to the British High Commission in Malta for supporting this event.

Jien u Int

Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl, together with IFT Malta and with the support of the
Ministry of Home Affairs, Security, Reforms and Equality, the Ministry for Justice and the
initiative Skema Solidarjeta mal-Vittmi tad-Droga, worked to create an engaging space,
outside of prison, where children and their incarcerated parents can converse, play together
and partake in activities to strengthen their relationships. This gives parents, who are
currently incarcerated the chance to continue parenting their children, while also allowing
the kids to maintain their childhood experiences. Hopefully this project will strengthen
family ties which are essential for fostering the kind of supportive relationship that benefits
the entire family as well as society.

MFCS and MDD social agreement

Fl- 1 t’Ottubru, il-Fondazzjoni MDD iffirmat ftehim ghal 3 snin mal-Ministeru ghas-Solidarjeta’, il-Gustizzja Socjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal, li permezz tieghu, MDD se tinghata madwar 50,000 biex tkompli tmexxi l-homeless shelters li jesghu 5 persuni li jkunu hargu mill-habs u m’ghandhomx fejn joqoghdu. Il-ftehim gie ffirmat minn Mr Mark Musu, segretarju permanenti fil Ministeru, ic-chairperson Mr George Busuttil, u s-CEO tal-FSWS, is sur Alfred Grixti. Fid-diskors tal-Onr. Ministru Dr Michael Falzon, spikka l-kliem, ” Nemmen illi kulħadd jixraqlu t-tieni cans, u li jerġa’ jesperjenza karriera u anke familja. L-eħfef ħaġa hija li niġġudikaw u ma nagħmlu xejn, minflok qed nestendu idejna biex ngħinu. Iridu nuru li verament nemmnu fl-inklużjoni soċjali. “

SOCIAL VISION 2035

Nhar il-Hamis 8 ta’ Lulju, Matthew Agius, Deputy Chairperson ta’ MDD kien parti mill-panel ta’ diskussjoni tal-konferenza Reintegration of Ex-Offenders – Social Vision for Malta 2035, li l-Ministeru Ghas-Solidarjeta’ u l-Gustizzja Socjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal organizza sabiex tigi diskussa vizjoni u implimentazzjoni ta’ strategiji li jghinu sabiex persuni li jkunu hargu mill-habs ihossuhom parti mis-socjeta’. Grazzi lill-Ministeru ghal din l-inizjattiva u prosit lill-organizzaturi.

LOCKED OUT project

Poster

 

A PROFESSIONAL SYSTEMATIC FAMILY THERAPY SERVICE FOR FAMILIES AND CHILDREN OF INCARCERATED PERSONS, PROVIDED BY FONDAZZJONI MID-DLAM GHAD-DAWL WITH THE PROFESSIONAL COLLABORATION OF THE INSTITUTE OF FAMILY THERAPY MALTA. THE SERVICE IS FREE OF CHARGE THANKS TO THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND NATIONAL SECURITY.

Locked Out Video

MDD and IFT Malta are offering therapeutic help for relatives of prisoners.

LOCKED OUT : FTEHIM BEJN IL-MINISTERU TAL-INTERN, IS-SIGURTA NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIGI U L-FONDAZZJONI MID-DLAM GHAD-DAWL 17/12/20

Diskors tal-Onor. Byron Camilleri

Ftehim

Diskors tac-chairperson ta MDD is sur George Busuttil

Diskors minn Dr Charlie Azzopardi minn IFT Malta

Fis- 17 ta’ Dicembru 2020, il-Ministeru tal-Intern, Sigurta’ Nazzjonali u l-Infurzar tal-Ligi iffirmaw ftehim mal-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl li permezz tieghu, MDD, bil-kollaborazzjoni ta’ IFT Malta (Institute of Family Therapy) se tibda tinghata ghajnuna ta’ terapija professjonali lill-familjari tal-prigunieri u l-familji taghhom. B’dan il-ftehim, il-Ministeru tal-Intern se jkun qed jaghti kważi nofs miljun ewro fi 3 snin lill-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl biex tinghata din l-ghajnuna.

 

Il-progett beda jinhema meta saret ricerka mal familji ta’ min qieghed il habs fl 2016. Din indikat b’mod car hafna li l-familji u t-tfal ta dawk li qed jiskontaw sentenza, jintilfu fis sistema minghajr ma jircievu l-ghajnuna necessarja biex ikampaw u biex jimxu l-quddiem fil hajja. Hafna minn dawn il familji jispiccaw zvantaggati bir riskju li jintilfu fil faqar socjali. Meta persuna mbghad tiskonta s-sentenza u tohrog lura fil hajja ta kuljum issib ma wicca l-ghawg li trid terga tibda kollox mil gdid. Fil-verita’ biex tgħin fir-riabilitazzjoni u r-riforma ta’ dawk li jispiċċaw il-ħabs ma tistax tifred il-problemi tagħhom minn dawk ta’ familthom.

 

Ir-ricerka turi wkoll li għandna numru ta’ familji li wħud minn fosthom ilhom jeħlu sentenzi ta’ priġunerija għal tlieta u erba’ ġenerazzjonijiet. Tfal minn dawn il-familji donnu li bilfors iridu jimitaw lil ta’ qabilhom u jagħmlu dik l-esperjenza.

 

Minn Jannar bdejna noffru sessjonijiet ta’ terapija lil min jinsab f’din is-sitwazzjoni. Dawk kollha li jixtiequ l-ghajnuna biex jibbenefikaw minn dan is-servizz jistghu jikkuntattjaw lil Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl jew lil Institute of Family Therapy. Tistghu ukoll iccemplu fuq 77778001.