Meeting with the Hon. Dr Tonio Borg

November 21, 2003
Meeting with the Hon. Dr Tonio Borg
Minister of Justice and Home Affairs
on the theme
‘Prison … wasted time?’
St James Chavalier, Valletta

This year’s public meeting was a special one in many respects. To begin with, it was accompanied with a wonderful exhibition of works created by the prisoners themselves, in collaboration with the prison authorities. The exhibition, inaugurated by the Hon. Minister of Justice and Home Affairs, Dr Tonio Borg, in the presence of Prison Director, Mr Sandro Gatt, remained open up till the 30th of November.

The well-attended public meeting was held immediately before the inauguration of the exhibition. Apart from the Hon. Minister and the Prison Director, other special guests addressed the meeting. These included: Mr Joseph Giordmaina, from the Faculty of Education of the University of Malta, who is the Co-ordinator of the Educational Programme at the prisons; Mr Desmond Zammit Marmarà, the Co-ordinator of the prison school; Mr Eucharist Grech, the Co-ordinator of sports at the prison; Mr Jack Grech, the Official responsible for social assistence at the prisons; and Mr Joseph Spiteri, the main psychiatrist at the prisons. The meeting was also addressed by an ex-prison inmate.

After assisting to the wealth of experience that these speakers brought to the meeting, a discussion was held, led by a penal composed of: Dr Mark Montebello, Director of Mid-Dlam ghad-Dawl; Mr Mario Vella, Deputy Chairperson of the political party Alternattiva Demokratika; the Hon. Dr Gavin Gulia, the main speaker for the Opposition on Home Affairs; and the Hon. Minister of Justice and Home Affairs, Dr Tonio Borg. The public present, which participated in the discussion most heartily, included many relatives of prisoners and various journalists.

The whole meeting was chaired by Mid-Dlam ghad-Dawl’s Co-ordinator, Mr Ivan Cauchi, who addressed those present at the very beginning of the meeting, and also introduced an experty-made video presentation on the meeting’s theme: Prison … wasted time?

The meeting was a success all around, a perfect example of good team-effort. During its address, Mid-Dlam ghad-Dawl expanded on the theme of the management system at the Corradino Prisons. It also made two proposals to the Hon. Minister: first, to set up a multi-disciplinary commission, headed by the Prison Director, to work on a managerial reform within the Corradino Prisons; and to commission a study on the managerial situation at the prisons, and make proposals in this regard. Mid-Dlam ghad-Dawl pledged its full cooperation for the fulfillment of this proposal.

LOCKED OUT : FTEHIM BEJN IL-MINISTERU TAL-INTERN, IS-SIGURTA NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIGI U L-FONDAZZJONI MID-DLAM GHAD-DAWL 17/12/20

Diskors tal-Onor. Byron Camilleri

Ftehim

Diskors tac-chairperson ta MDD is sur George Busuttil

Diskors minn Dr Charlie Azzopardi minn IFT Malta

Fis- 17 ta’ Dicembru 2020, il-Ministeru tal-Intern, Sigurta’ Nazzjonali u l-Infurzar tal-Ligi iffirmaw ftehim mal-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl li permezz tieghu, MDD, bil-kollaborazzjoni ta’ IFT Malta (Institute of Family Therapy) se tibda tinghata ghajnuna ta’ terapija professjonali lill-familjari tal-prigunieri u l-familji taghhom. B’dan il-ftehim, il-Ministeru tal-Intern se jkun qed jaghti kważi nofs miljun ewro fi 3 snin lill-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl biex tinghata din l-ghajnuna.

 

Il-progett beda jinhema meta saret ricerka mal familji ta’ min qieghed il habs fl 2016. Din indikat b’mod car hafna li l-familji u t-tfal ta dawk li qed jiskontaw sentenza, jintilfu fis sistema minghajr ma jircievu l-ghajnuna necessarja biex ikampaw u biex jimxu l-quddiem fil hajja. Hafna minn dawn il familji jispiccaw zvantaggati bir riskju li jintilfu fil faqar socjali. Meta persuna mbghad tiskonta s-sentenza u tohrog lura fil hajja ta kuljum issib ma wicca l-ghawg li trid terga tibda kollox mil gdid. Fil-verita’ biex tgħin fir-riabilitazzjoni u r-riforma ta’ dawk li jispiċċaw il-ħabs ma tistax tifred il-problemi tagħhom minn dawk ta’ familthom.

 

Ir-ricerka turi wkoll li għandna numru ta’ familji li wħud minn fosthom ilhom jeħlu sentenzi ta’ priġunerija għal tlieta u erba’ ġenerazzjonijiet. Tfal minn dawn il-familji donnu li bilfors iridu jimitaw lil ta’ qabilhom u jagħmlu dik l-esperjenza.

 

Minn Jannar bdejna noffru sessjonijiet ta’ terapija lil min jinsab f’din is-sitwazzjoni. Dawk kollha li jixtiequ l-ghajnuna biex jibbenefikaw minn dan is-servizz jistghu jikkuntattjaw lil Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl jew lil Institute of Family Therapy. Tistghu ukoll iccemplu fuq 77778001.

Konferenza f’Gheluq l-20 sena ta’ Mid-Dlam ghad-Dawl.

 

Is-Sibt 18 t’April il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl fakkret l-20 sena servizz fil-Habs permezz ta ta’ Konferenza li saret fil-Kappella Russa, il-Palazz ta’ Sant Anton.

Il-Konferenza  saret bl-ghajnuna tal-President ta’ Malta, l-E.T. Marie Louise Coleiro Preca, li gentilment offritilna l-post u ghalqet il-konferenza b’indirizz li fih fahhret il-hidma tal-NGO’s fil-habs, b’mod specjalment tal-ghaqda MDD.

F’ din il-konferenza, miftuha b’ indirizz mic-Chairperson tal-Fondazzjoni Mr. George Busuttil,  MDD prezentat ukoll studju fuq il-kors ” Bahaviour and Skills Managment”  li sar ma madwar 24 resident fil-habs ta’ Kordin bejn Settembru u Dicembru 2014 . Tkellmu fuq dan il-progett Ms.Roberta Holland, psikologa tal-Habs u Ms.Tanya Caruana, il-kordinatrici  tal-progett. Tkellmu ukoll it-”tutors” li hadmu mar-residenti :  Mr Ray Cacciattolo ( Yoga) ; Mr.  Mark Lewis ( Physical  Training ) ; Ms Fleur Bianco (Psychology ) u Mr Narcy Calamatta (Drama). Fil-kors hadu sehem ukoll Mr Fabio Spiteri (Physical Training) u Ms Josette Ciappara (Motivational Talks). Kull min attenda ghall-konferenza  inghata ktieb bl-istudju tal-kors.

Fil-konferenza tkellem ukoll il-Ministru tal-Intern Dr. Carmelo Abela u s-Shadow Minister  Dr Beppe Fenech Adami li fahhru il-hidma ta’ MDD u tal-NGO’s. Tkellmu ukoll 2 residenti li  hadu sehem fil-kors, residenta barranija u eks-prigunier Mr. Etienne Carter. Id-diskors tal-okkazjoni sar minn Patri Mark Montebello, Direttur ghal zmien twil ta’ MDD li sahaq fuq l-umanita’ li jahdmu biha l-NGO’s u li l-Habs ghandu ikun qabel kollox ” Post terapewtiku”.

Prezenti ghail-konferenza kien hemm id-direttur tal-Habs Simon Buttigieg, l-Assistent Direttur Mariella Camilleri, voluntiera u diversi hbieb ta’ MDD.

Il-konferenzza li bdiet fid-9:30 u ntemmet fis-13:00 ghalqet b’ riceviment fil-gnien ta’ hdejn il-Kappella Russa.

Platform ghall-Ghaqdiet fil-Habs

Nhar it-Tlieta 12 t’Awwissu, l-ghaqdiet li jahdmu mal-habsin fil-habs, i.e. Mid-Dlam Ghad-Dlam,  Prison Fellowship u RISE kienu mistiedna ghand il-President l-E.T. Marie Louise Coleiro Preca fejn maghha tkellmu fuq diffikultajiet li jiltaqghu maghhom il-prigunieri, l-eks-prigunieri u l-familji taghhom. Il-President issugeriet li titwaqqaf ‘Platform’ bejn l-ghaqdiet sabiex nilhqu aktar persuni . Il-President gentilment offriet ukoll l-ghajnuna taghha permezz tal- M.C.C.F.

Sadattant waqt laqgha ohra li saret fil-Palazz ta’ Sant Anton, nhar l-Erbgha 3 ta’ Settembru, l-ghaqdiet irringrazzjaw lill-E.T. ghal din l-inizjattiva’ u qbilna li nibqghu niltaqghu sabiex naqsmu l-esperjenzi u l-hiliet taghna. Gie ssuggeriet ukoll li maghna jinghaqdu V.S.M .

Laqgha mall-President

Nhar il-Gimgha 2 ta’ Mejju l-ghaqda taghna flimkien mal-Fondazzjoni RISE konna mistednin ghand il-President tar-Repubblika, is-Sinjura Marie Louise Coleiro Preca. F’din il-laqgha, li damet madwar siegha, gew diskussi diversi temi f’rabta mas-sistema gudizzjarja u mal-habs, fosthom il-parowl, id-dewmien tal-kawzi, l-iffullar fil-habs, il-gwardjani u r-riabilitazzjoni. Issemmew xi sforzi pozittivi bhal persuni li qed jahdmu barra l-habs u l-kors tal-hjata fil-”female”.

Fil-laqgha sar riceviment zghir u waqt li konna offruti kafe’ jew te’ stajna nibqghu niddiskutu u nitkellmu mall-President. Is-Sinjura Coleiro Preca sostniet l-appogg taghha ghall-kawza taghna u offriet li taghtina l-ghajnuna u s-”support” mehtieg.

Niehdu l-okkazzjoni biex nirringrazzjaw lill-President tal-laqgha sabiha li tatna u nawgurawla zmien u hidma mill-isbah.

Zjara tal-Ministru Mallia

Nhar il-Gimgha 6 ta’ Dicembru ghamel zjara lill-MDD il-Ministru tal-Intern Dr Manuel Mallia fejn gew diskussi materji li jikkoncernaw il-habs u MDD. Il-laqgha kienet wahda kordjali bil-membri prezenti jaghmlu diversi mistoqsijiet. Fl-ahhar tal-laqgha l-Ministru wera l-apprezzament tieghu ghal din l-istedina u ghax-xoghol li taghmel MDD.

Konferenza fuq il-Habs

Il-Gimgha 31 ta’ Mejju, il-Fondazzjoni MDD organizzat konferenza fejn is-segretarju parlamentari Owen Bonnici responsabbli mill-Ministeru tal-Gustizzja gie mistieden biex jitkellem fuq il-Habs u l-Prigunieri. Originarjament il-Kelliem ewlieni kellu jkun il-Ministru tal-Intern u s-Sigurta’ Nazzjonali, Dr.Manwel Mallia, pero’ minhabba impenji ta’ safar ma setax jattendi. Ghal din il-konferenza attendew numru mdaqqas ta’ familjari tal-prigunieri u staqsew fuq diversi temi bhal: ghomor il-habs, il-parole, l-amnestija, l-iffullar fil-habs, il-barranin u n-nuqqas ta’ servizzi b’mod specjali s-sahha. Xi familjari anke rrakkontaw l-esperjenzi u t-tbatijiet li ghaddejjin minnhom. George Busuttil, f’ isem MDD  sostna l-impenn tal-ghaqda sabiex il prigunier jibqa’  jzomm id-dinjita’ tieghu.

MEETING WITH MINISTRY FOR THE FAMILY AND SOCIAL SOLIDARITY

A meeting was held on the 5th of April at Palazzo Ferreria in Valletta between the Minister Marie Louise Coleiro Preca (Minister responsible for the Family and Social Solidarity) and some representatives of Mid-Dlam ghad-Dawl. The discussion was based on some issues in prison especially the YOURS section and life after prison. Information about our aim in prison as voluntary group was also shared during this meeting which was very cordial and pleasant.

Konferenza : Il-Ġustizzja: Bżonn ta’ Riforma fil-Proċess Penali.

Fit-18 ta’ Mejju 2012, il-Fondazzjoni Mid-Dlam Għad- Dawl organizzat Konferenza Pubblika fuq it-tema tal-Ġustizzja u r-riforma li hemm bżonn. Fil-laqgħa ġew diskussi temi bħal “Għajnuna Legali”, il-“Bail”, il-priġunieri barranin u jekk teżistix ġustizzja għall-fqir u oħra għas-sinjur. Fil-konferenza ġiet ippreżentata analiżi ta’ kwestjonarju li sar ma’ madwar 120 priġunier arrestat ġewwa l-ħabs. Il-kelliema ewlenin f’din il-konferenza kienu Dr. Stephen Tonna Lowell u Dr Joe Brincat. Ir-rappreżentant min naħa tal-Avukat Ġenerali ma setax jattendi. Il-konferenza kienet suċċess.