Entries by

Jien u Int

Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl, together with IFT Malta and with the support of the Ministry of Home Affairs, Security, Reforms and Equality, the Ministry for Justice and the initiative Skema Solidarjeta mal-Vittmi tad-Droga, worked to create an engaging space, outside of prison, where children and their incarcerated parents can converse, play together and partake in activities […]

Children meeting their parents

On Friday 26th November, Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl signed an MOU with the Ministry for Home Affairs, National Security and Law Enforcement, in the presence of  the Minister Hon. Dr Byron Camilleri and Mr Robert Brincau, acting Director at CSA, in which Mid-Dlam Ghad-Dawl will be offering a space outside prison walls where prisoners can meet […]

MFCS and MDD social agreement

Fl- 1 t’Ottubru, il-Fondazzjoni MDD iffirmat ftehim ghal 3 snin mal-Ministeru ghas-Solidarjeta’, il-Gustizzja Socjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal, li permezz tieghu, MDD se tinghata madwar 50,000 biex tkompli tmexxi l-homeless shelters li jesghu 5 persuni li jkunu hargu mill-habs u m’ghandhomx fejn joqoghdu. Il-ftehim gie ffirmat minn Mr Mark Musu, segretarju permanenti fil Ministeru, ic-chairperson […]

SOCIAL VISION 2035

Nhar il-Hamis 8 ta’ Lulju, Matthew Agius, Deputy Chairperson ta’ MDD kien parti mill-panel ta’ diskussjoni tal-konferenza Reintegration of Ex-Offenders – Social Vision for Malta 2035, li l-Ministeru Ghas-Solidarjeta’ u l-Gustizzja Socjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal organizza sabiex tigi diskussa vizjoni u implimentazzjoni ta’ strategiji li jghinu sabiex persuni li jkunu hargu mill-habs ihossuhom parti […]

DAR BLA HITAN

Mid-Dlam ghad-Dawl (MDD) is one of the leading experts with 25 years of experience in the field of family intervention with prisoners, ex-prisoners, and their families. Building on their previous research titled, Locked Out, Families of the Incarcerated, MDD will be integrating supportive housing and therapeutic services to prisoners and their families. The aim is […]

IL-MONITORAGG ELETTRONIKU

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl qed tahdem fuq proposti li ghamel il-Ministeru ghall-Interm, is-Sigurta’ Nazzjonali u l-Infurzar tal-Ligi rigward l-introduzzjoni tal-Monitoragg Elettroniku ( Electronic Tagging ). Il-link biex tippartecipa int ukoll huwa :  https://meae.gov.mt/…/PublicConsultationonElectronicMon…

LOCKED OUT project

  A PROFESSIONAL SYSTEMATIC FAMILY THERAPY SERVICE FOR FAMILIES AND CHILDREN OF INCARCERATED PERSONS, PROVIDED BY FONDAZZJONI MID-DLAM GHAD-DAWL WITH THE PROFESSIONAL COLLABORATION OF THE INSTITUTE OF FAMILY THERAPY MALTA. THE SERVICE IS FREE OF CHARGE THANKS TO THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND NATIONAL SECURITY.

Locked Out on Media

Locked Out project, which is managed by MDD with the collaboration of IFT Malta, appeared in various magazines, newspapers and TV shows around the island. Here are some snapshots.

MEETING WITH HON. DR.CLIFTON GRIMA

Fid-9 ta’ April 2021, iltqajna mas-Segretarju Parlamentari responsabbli miz-Zghazagh, mill-Isports u mill-Ghaqdiet Volontarji, Dr Clifton Grima, flufficju tieghu Beltissebh. Fil laqgha tkellimna dwar kif is-Segretarjat tieghu jista’ joffri sapport ghal-Fondazzjoni MDD. Nirringrazzjaw lill-Onor. Dr Grima ghal hin tieghu.  

LOCKED OUT : FTEHIM BEJN IL-MINISTERU TAL-INTERN, IS-SIGURTA NAZZJONALI U L-INFURZAR TAL-LIGI U L-FONDAZZJONI MID-DLAM GHAD-DAWL 17/12/20

Fis- 17 ta’ Dicembru 2020, il-Ministeru tal-Intern, Sigurta’ Nazzjonali u l-Infurzar tal-Ligi iffirmaw ftehim mal-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl li permezz tieghu, MDD, bil-kollaborazzjoni ta’ IFT Malta (Institute of Family Therapy) se tibda tinghata ghajnuna ta’ terapija professjonali lill-familjari tal-prigunieri u l-familji taghhom. B’dan il-ftehim, il-Ministeru tal-Intern se jkun qed jaghti kważi nofs miljun ewro fi 3 […]