Annual General Meeting 2015

Fis-27 ta’ Ottubru 2015 sar l-Annual General Meeting ta’ MDD gewwa l-ufficju taghna f’Bormla. Tajna harsa lejn l-affarijiet li graw is-sena l-ohra u ddiskutejna proposti ghas-sena d-diehla. F’dan l-AGM gew approvati 6 membri godda fl-ghaqda u Mr Matthew Agius gie mahtur bhala ‘Deputy Chairperson’ gdid. L-ghaqda tixtieq tirringrazzja lil Mrs Charlene Zarb li ghal dawn l-ahhar 3 snin kienet ‘Deputy Chairperson’. Gew approvati ukoll l-’accounts’ tas-sena li ghaddiet.

Fl-ahhar tal-laqgha ghalaqna billi l-Membri kollha morna nieklu f’restaurant vicin.