Entries by

Social Services

Bi ftehim mad-Dipartiment tas-Sigurta’ Soċjali, Il-Fondazzjoni Mid-Dlam Għad-Dawl qed tlesti d-dokumenti meħtieġa tal-priġunieri li jkunu wasslu biex itemmu s-sentenza tagħhom, sabiex ikunu jistgħu jirċievu għajnuna finanzjarja fl-ewwel ġranet kif joħorġu mill-ħabs. Qabel dan il-ftehim, l-eks priġunieri kienu jridu jistennew madwar sitt ġimgħat biex jibdew jirċievu l-għajnuna.

Meeting with the Hon. Dr Tonio Borg

November 21, 2003 Meeting with the Hon. Dr Tonio Borg Minister of Justice and Home Affairs on the theme ‘Prison … wasted time?’ St James Chavalier, Valletta This year’s public meeting was a special one in many respects. To begin with, it was accompanied with a wonderful exhibition of works created by the prisoners themselves, […]

1997 – A More Humane Prison

Mid-Dlam ghad-Dawl’s 1997 National Campaign A MORE HUMANE PRISON Barely a year after Mid-Dlam ghad-Dawl’s public appearance, this was its first national campaign, the one that set the rhythm for the rest, and the one that confirmed the organisation’s public image. The theme of the campaign — expressed with just two words in Maltese: “Habs b’Umanità” — […]

2001 – Home Leave

Mid-Dlam ghad-Dawl’s 2001 National Campaign HOME LEAVE Mid-Dlam ghad-Dawl proposed the Home Leave system as a true incentive to prisoners, and as a serious support to their families. In a few words, Home Leave is a system with which a prisoner is given the possibility to visit, under certain conditions, his close relatives or intimate […]

Effects of incarceration

Effects of incarceration on prisoners’ families Mid-Dlam ghad-Dawl compiled the following lists from its actual experience, over a 10-year span, with prisoners’ families. They are presented here without any particular order.   Effects on prisoners’ families in general: Incarceration is experienced as if some member of the family died The roles within the family change […]

Kawza kontra sentenza tal-Ghomor minghajr Parowl

Il-Qorti Kostituzzjonali ordnat li l-prigunier Tunezin Ben Ali Wahid, fi zmien xahar jitressaq quddiem il-Bord tal-Parowl biex jiddetermina jekk ghandux jinghata l-Parowl, wara li diga skonta 30 sena habs. Il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl laqghet bi pjacir din id-decizjoni storika, u kienet strumentali biex Wahid ikun jista’ jiftah din il-kawza. Wahid, flimkien ma prigunier iehor kienu nstabu […]

Ma Nichdek Qatt

‘ Ma Nichdek Qatt’ Dramm organizzat minn MDD flimkien mal-Facilita’ Korretiva ta’ Kordin. Dan id-Dramm gie mtella’ mill-prigunieri flimkien ma kantanti u atturi minn barra l-habs. L-istorja kienet titratta fuq sitwazzjoni li xi kultant isibu ruhhom il-prigunieri u l-familji taghhom. Id-Dramm rawh il fuq minn elf persuna fosthom il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro , […]

Dramm QAWMIEN

Mit-Tnejn 10 t’April sas-Sibt 15 t’April, saret rapprezentazzjoni drammatika bl-isem “Qawmien” gewwa l-Habs. Id-direzzjoni, il-kitba u r-rectar sar mir-residenti tal-habs, bil-partecipazzjoni ta’ kantanti u muzicisti li gew minn barra fosthom Christabel Scerri, Sebastian Calleja, Lorna Fiorini u Maria Buttigieg Brooks. Mid-Dawl Ghad-Dawl tat sehem kbir biex din ir-rapprezentazzjoni, li tghaqqad dak li gara fuq il-Golgota, […]

Inmates 4 ALS

Attivita’ Inmates4ALS Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl thabbar li s-somma migbura b’risq ALS Malta mill-kuncert li sar fis-27 ta’ Awwissu lahqet il-hmistax il-elf ewro (15000). Dan is-success ma kienx ikun possibbli minghajr l-ghajnuna ta’ hafna. Fost dawn il-Fondazzjoni tixtieq tirringrazzja lill-Isponsors kollha li bl-ghajnuna taghhom thallus l-ispejjez kollha; lill-kantanti u muzicisti, ewlieni fosthom is-Surmast Joe Brown, li […]

Father’s Day fil-Habs

Fl-10 ta’ Gunju saret attivita’ organizzata min MDD biex flimkien mal-prigunieri irgiel niccelebraw l-okkazjoni tal-Father’s Day. Din l-attivita kienet ipprezentata minn Svetlana Muscat bil-partecipazzjoni ta’ diversi kantanti maltin bhal Ira Losco, Freddie Portelli, Kaya, Michaela, Hannah Azzopardi, Odessa Green u Christian Arding. Nixtiequ nirringrazzjaw minn qalbna lil dawn il-kantanti li taw spettaklu sabih hafna. Nixtiequ […]