Entries by

Ghotja lil MDD

Nhar il-Hamis 18 ta’ Novembru 2015, ic-Chairperson Mr Goerge Busuttil attenda ghal cerimonja fejn l-Onor. Dr. Helena Dalli, Ministru ghad-Djalogu Socjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Civili, ipprezentat cekk lil MDD bhala parti minn ftehim li sar bejn MDD u l-Ministeru. Nirringrazzjaw lill-Ministru Dr. Helena Dalli tal-ghajnuna finanzjarja li tatna.

Studju Dwar il-Familji tal-Prigunieri mill-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl.

Is-Sibt 7 u l-Hadd 8 ta’ Novembru, voluntiera ta’ MDD iltaqghu ma familjari ta’ prigunieri li kienu dehlin ghall vizta gewwa l-habs. Fost affarijiet ohra kelliminihom fuq studju li MDD se taghmel fuq l-effett tal-habs fuq il-familjari tal-prigunieri, specjalment iz-zghazagh u t-tfal, studju li se jkun l-ewwel wiehed tat-tip tieghu go Malta. Numru sabih ta’ […]

Annual General Meeting 2015

Fis-27 ta’ Ottubru 2015 sar l-Annual General Meeting ta’ MDD gewwa l-ufficju taghna f’Bormla. Tajna harsa lejn l-affarijiet li graw is-sena l-ohra u ddiskutejna proposti ghas-sena d-diehla. F’dan l-AGM gew approvati 6 membri godda fl-ghaqda u Mr Matthew Agius gie mahtur bhala ‘Deputy Chairperson’ gdid. L-ghaqda tixtieq tirringrazzja lil Mrs Charlene Zarb li ghal dawn […]

10 t’Awwissu: Gurnata dedikata ghall-Gustizzja mal-Prigunieri

Xi pajjizi madwar id-dinja jzommu l-10 ta’ Awwissu bhala l-gurnata tal-“Gustizzja ghall-Prigunieri”. F’dan il-jum prigunieri f’dawn il-pajjizi b’diversi modi juru solidarjeta’ ma’ dawk il-prigunieri li qeghdin ibatu minn kull forma ta’ ingustizzja fil-konfront taghhom.   Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tinghaqad maghhom u tfakkar li il-prigunieri mizmuma fil-habs ta’ Malta ukoll ibatu minn nuqqasijiet u nuqqas ta’ gustizzja fil-konfront taghhom bhal: * Processi fil-qorti li ma jibdewx u jintemmu fi zmien ragonevoli. * Rapprezentanza minn avukati tal-ghajnuna legali ta’ livell li jista’ jkun hafna ahjar. * Celel li m’humhiex tajbin biex fihom jinzammu n-nies. * In-nuqqas ta’ medicini lil min huwa car li ma jistax jixtrihom.   Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tinnota li ghalkemm jidher li hemm rieda li l-problemi tal-habs ikunu solvuti hemm problemi, bhal uhud minn dawn li semmejna, li jistghu jigu solvuti mill-lum ghal ghada.

Impjieg ta’ Persuni li kienu l-Habs.

Kif nistghu nippretendu li min johrog mill-habs jaqbad it-triq it-tajba jekk is-socjeta’, anke wara diversi snin, tibqa’ taghtihom bil-harta? Il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl tinnota il-battibekki li saru fil-Parlament dan l-ahhar dwar zewg persuni li snin ilu servew sentenza ta’ habs u li issa gew impjegati mal-Protezzjoni Civili. B’dispjacir ninnotaw li fil-Parlament u anke fis-socjeta’ ghad fadal min ghalih l-izball m’ghandu jintesa’ qatt u li persuna ghandha tibqa tbati l-konsegwenzi tal-izball hajjitha kollha. Ikun inutli li fil-habs ikollna l-aqwa sistemi ta’ riabilitazzjoni jekk wara li persuna tohrog minn hemm tibqa’ bit-timbru ghal dejjem. Ghalkemm il-qrati jikkundannaw persuni ghal terminu ta’ prigunerija fil-fatt qed jigri li kemm dawk li johorgu mill-habs kif ukoll il-familji taghhom igorru l-kundanna u l-istigma ghal ghomorhom. Mid-Dlam Ghad-Dawl thoss li huwa pozittiv li dawn il-persuni inghataw cans biex fil-harsien tal-ligi jaqilghu l-ghixien taghhom u tal-familji taghhom kif ghandu dritt jaghmel kulhadd. Mid-Dlam ghad-Dawl tappella lill-Gvern biex ma jibqax ikecci mill-impjieg persuni li jkunu servew sentenza ta’ habs. Jew l-impjieg ta’ dawn iz-zewg persuni mal-Protezzjoni Civili ifisser bidla minn kif dejjem sar sa issa. Ghax kif nistghu nippretendu li l-entitajiet privati jimpjegaw maghhom lil min hareg mill-habs jekk il-Gvern dan ma jaghmlux? Dan jghodd ukoll ghal awtoritajiet bhal Transport Malta li tirrifjuta li tohrog licenzji ghal sewqan ta’ vetturi li jgorru l-passiggieri lil dawk li xi darba kienu l-habs. Ghax taf minn liema problemi jghaddu dawk li johorgu mill-habs u l-familji taghhom, il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl tappella biex dawn ma jizzeffnux f’nofs agendi politici.

Konferenza f’Gheluq l-20 sena ta’ Mid-Dlam ghad-Dawl.

  Is-Sibt 18 t’April il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl fakkret l-20 sena servizz fil-Habs permezz ta ta’ Konferenza li saret fil-Kappella Russa, il-Palazz ta’ Sant Anton. Il-Konferenza  saret bl-ghajnuna tal-President ta’ Malta, l-E.T. Marie Louise Coleiro Preca, li gentilment offritilna l-post u ghalqet il-konferenza b’indirizz li fih fahhret il-hidma tal-NGO’s fil-habs, b’mod specjalment tal-ghaqda MDD. F’ din […]

Parties Milied 2014

Bhas-snin ta’ qabel, din is-sena MDD hadet hsieb torganizza l-party tal-habs gewwa l-YOURS li sar l-Intahleb it-Tlieta 6 ta’ Jannar u l-party tal-Female li sar gewwa l-Female Division il-Hamis 8 ta’ Jannar. Ta’ min jghid li z-zewg parties intlaqghu tajjeb hafna mir-residenti. Ringrazzjament specjali jmur ghal Daniel u Sander ta’ DANUSAN u ghal Hooligan u […]

Sensiela ta’ tahdidiet minn MDD

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl, fl-okkazzjoni tal-20 sena mit-twaqqif taghha (1995 – 2015) qed torganizza sensiela ta’ 8 tahdidiet bit-tema “IL-LIGI, IL-QORTI U L-HABS.” Dawn se jsiru minn kelliema differenti fuq temi ta’ ligi penali, qorti u l-habs. Il-laqghat huma miftuha ghal pubbliku u jibdew fis-6.30pm fil-bini tal-GRTU, Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta. L-attendenza hi minghajr hlas. Il-laqghat […]

Platform ghall-Ghaqdiet fil-Habs

Nhar it-Tlieta 12 t’Awwissu, l-ghaqdiet li jahdmu mal-habsin fil-habs, i.e. Mid-Dlam Ghad-Dlam,  Prison Fellowship u RISE kienu mistiedna ghand il-President l-E.T. Marie Louise Coleiro Preca fejn maghha tkellmu fuq diffikultajiet li jiltaqghu maghhom il-prigunieri, l-eks-prigunieri u l-familji taghhom. Il-President issugeriet li titwaqqaf ‘Platform’ bejn l-ghaqdiet sabiex nilhqu aktar persuni . Il-President gentilment offriet ukoll l-ghajnuna […]