IT-TUCK SHOP FIL-ĦABS TA’ KORDIN

IT-TUCK SHOP FIL-ĦABS TA’ KORDIN
Minkejja l-kritika li ta’ spiss nagħmlu aħna u oħrajn it-tuck shop li minnu BILFORS ikollhom jixtru il-priġunieri baqa’
dejjem bl-istess problemi. Aktar minn hekk ir-risposti uffiċjali għal din il-kritika jippruvaw dejjem jgħattu x-xemx blgħarbiel.
Hekk ġara dan l-aħħar meta ġurnalist ta’ gazzetta bl-ingliż li toħroġ kuljum bagħat sensiela ta’ mistoqsijiet lill-Ministeru
tal-Intern dwar dan il-ħanut. L-istqarrija tal-Ministeru hija insult għall-intelliġenza ta’ kull min jaraha u ġġegħlek taħseb
dwar kif uffiċjali tal-gvern jaħsbu li jistgħu jbellgħu dak li jridu huma lil kulħadd.
F’din l-aħħar stqarrija il-Ministeru ddeskriva l-ħanut tal-ħabs bħala ħanut tal-merċa f’villaġġ żgħir u li dan il-ħanut
qiegħed jagħmel it-telf. Aħna ċerti li kull ħanut żgħir x’imkien Malta jkun aktar minn kuntent li jkollu klientela ta’ aktar
minn 600 ruħ li BILFORS iridu jixtru mingħandu. Sitwazzjoni bħal din mhux talli ma’ tħallix telf iżda għandha tħalli
qligħ kbir.
L-istqarrija tkompli billi tgħid li l-ħanut tal-ħabs jixtri dak li jkollhom il-priġunieri minn xi ħanut ieħor fil-viċinanzi
tal-ħabs. Apparti l-assurdita’ ta’ sitwazzjoni fejn ħanut biex jaqdi l-klienti tiegħu imur jixtri minn ħanut ieħor, tgħid ilministeru
jridna nemmnu li uffiċjali tal-ħabs joħorġu jixtru minn xi ħanut viċin dak li jkollhom bżonn il-priġunieri?
Il-priġunieri kull ġimgħa jingħataw lista li fiha 140 prodott. Allura jekk imqar nofs il-priġunieri ikollhom bżonn, ngħidu
aħna flixkun ilma, iridu jgħidulnaa li xi uffiċjal imur fil-ħanut ta’ wara l-kantunieri u jixtri 300 flixkun ilma? U dan biex
ma nsemmux kemm affarijiet mill-lista ta’ 140 prodott li jista’ jkollhom bżonn il-priġunieri.
Il-ministeru qal ukoll li l-priġunieri, jekk iridu, jistgħu jitolbu lil tal-familja jixtrulhom huma. Dan mhux veru. Kull
min iżur il-ħabs jaf li xejn mill-140 oġġett fuq il-lista ma jista’ jiddaħħal. Barra minn hekk wieħed ma jistax jemmen li
l-priġunieri huma daqstant stupidi li jixtru affarijiet bi prezz għoli meta jistgħu jitolbu lil tal-familja u dawn jixtruhom bi
prezz orħos.
U la qegħdin insemmu l-prezzijiet kif jista’ jkun li t-tuck shop qiegħed jitlef il-flus meta l-prezzijiet tiegħu huma aktar
għoljin minn dawk li ssib fi ħwienet oħrajn? Kulħadd jaf li meta l-fliexken tal-ilma jinxtraw bil-kwantita’ l-aġenti jagħtu
oħrajn bla ħlas. L-istess jgħodd għal prodotti bħal shampoo, tomato ketchup u mayonnaise li ħafna drabi jinbiegħu żewġ
fliexken marbutin ma’ xulxin għall-prezz ta’ wieħed. Dawn fil-ħanut tal-ħabs jinqalgħu minn ma’ xulxin u jinbiegħu
separati bi qligħ kbir. Għaliex, aħna nistaqsu, dawn l-offerti l-priġunieri ma jibbenefikawx minnhom?
Meta mistoqsi min huma l-uffiċjali li jmorru jixtru u minn liema ħwienet il-ministeru għażel, għal raġuni li jaf huwa biss,
li ma jweġibx. Ikun interessanti wkoll inkunu nafu jekk fuq dan ix-xiri hux qiegħed jitħallas VAT għax meta jixtru ilpriġunieri
dejjem iħallsu din it-taxxa.
Aħna naħsbu li din is-sitwazzjoni issa hija tant ħażina li wasal iż-żmien li ssir inkjesta biex issib u tippubblika it-teġiba
għall-ħafna mistoqsijiet imqajma minna u minn oħrajn u speċjalment mill-familji tal-priġunieri li wara kollox ikunu huma
li jridu joħorġu l-flus biex jinxtraw dawn il-bżonnijiet mill-ħanut tal-ħabs.
George Busuttil
Chairperson
Tel. 9946 3324
5 ta’ Diċembru 2012

PR b’reazzjoni ghal dak li qal Dr Ivan Mifsud

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl thoss li ghandha tikkummenta dwar dak li qal Dr Ivan Mifsud, Chairperson tal-Bord tal-Vizitaturi tal-Habs bhala reazzjoni ghal ittra miktuba minn-prigunier Olandiz mizmum f’Divizjoni 5 tal-Habs ta’ Kordin.

 

Dr Mifsud beda billi ddeskriva l-habs ta’Maltabhala lussuz meta mqabbel ma’ habsijiet f’pajjizi ohra. Izda Dr Mifsud naqas li jghidilna liema pajjizi huma dawn u ma nafux ipparagunax il-habs ta’Maltama’ wiehed fl-Izvezja jew xi iehor f’Zimbabwe.

 

Dr Mifsud qal li xogholu huwa li jaghmel visti regolari fil-habs u jirraporta lill-ministeru xi problemi li jinqalghu u mhux li jaghti kaz xi ilmenti li lanqas isiru lill-Bord.

 

Kieku jsir hekk lanqas jimporta izda wiehed jiskanta kif waqt il-visti regolari tieghu fil-habs Dr Mifsud  qatt ma nduna li f’Divizjoni 5 numru ta’ prigunieri li ghal xi raguni huma mizmuma izolati mill-ohrajn u m’ghandhomx l-access ghal-kull m’ghandhom il-prigunieri l-ohra. Dawn il-prigunieri huma mhollija jghaddu l-hin f’ghazz li jherri u dan kontra dak li jitolbu r-regolamenti tal-habs fejn jghidu li l-prigunieri ghandhom ikunu mghallma l-impatt tar-reat taghhom fuq is-socjeta’ u mhejjija ghal meta johorgu.

 

Possibbli li fl-ebda wahda mill-visti regolari tieghu qatt ma nzerta filghaxija u hass il-kesha tremenda li hemm fil-habs f’dawn il-granet xitwin u li fil-habs ma hemm l-ebda sistema li ssahhan il-post.

 

Forsi f’xi wahda mill-visti regolari tieghu, Dr Mifsud, seta jinduna li d-dawl artificjali f’Divizjonijiet 2 u 3 huwa tal-aghar livell u jaghmel il-post wiehed dipressiv.

 

Jekk f’xi wahda mill-visti regolari tieghu fil-habs Dr Mifsud mar sa Divizjoni 15 kien jara l-lussu li hemm f’dan il-post li qabel kien hanut tal-mastrudaxxa u li jinsab kwazi taht l-art. Hawn kien jiltaqa’ mal-20 ragel Afrikan mizmuma hemm u li ghall-uzu taghhom hemm docca wahda u toilet wiehed. Forsi kien jinduna wkoll li whud minnhom fil-kesha tax-xitwa kienu lebsin biss flip-flop minghajr peduni. Izda forsi dan mhux xogholu.

 

Fuq din id-divizjoni, waqt wahda mill-visti regolari tieghu Dr Mifsud kien jara l-irgiel zghazagh mizmuma fil-YOURS. Kien jarahom jghaddu l-hin f’kamra minghajr l-ebda tieqa ghal-barra jitlajjaw u jitghazznu. U kieku nzerta waqt l-ikel forsi kien jara numru minnhom jieku bil-qeghda fl-art ghax ghal-numru ta’ gimghat ma kienx hemm bizzejjed siggijiet. Forsi wkoll kien jisma’ l-kumment li smajna ahna li dawk Afrikani u mdorrijin jieklu mal-art.

 

F’Divizjoni 8, f’wahda mill-visti regolari tieghu Dr Mifsud kien ukoll jiltaqa ma prigunieri li jorqdu f’sodod fuq xulxin b’anqasminnzewg piedi spazju bejniethom f’kamra li m’ghanda l-ebda tieqa ghal barra.

 

L-istess kien jara f’divizjonijiet 11 u 13 fejn spazju zghir gie mibdul f’dormitorji b’facilitajiet sanitarji li lanqas huma adegwati ahseb u ara lussuzi.

 

Kieku f’wahda mill-visti regolari tieghu fil-habs inzerta hemm waqt it-tqassim tal-ikel fil-ghaxija kien jara b’ghajnejh x’sistemi ta’ lussu huma uzati u  kif jasal l-ikel ghand il-prigunieri. Dan sintendi minbarra il-kwalita’ tal-ikel innifsu, kemm huwa nutrittiv u kif u meta jkun ippreparat.

 

Tghid f’xi wahda mill-visti regolari tieghu fil-habs Dr Mifsud qatt ma nduna li fil-habs m’hemmx servizz ta’ dentistrija, li l-habs ghal-aktarminnsena kien minghajr psikjatra u li ghalkemm fil-habs ta’ Kordin hemm mizmuma aktarminn500 persuna matul il-lejl ma jkunx hemm tabib ghal li jista’ jinqala’?

 

Dr Mifsud qal li xogholu huwa li jzur il-habs regolarment izda ahna nistghu nghidu b’certezza li l-maggoranza kbira tal-prigunieri u probabilment numru sewwa mill-ufficjali m’humiex kapaci jidentifikawh bhala c-Chairperson tal-Bord tal-Vizitaturi tal-Habs.

 

Dan nghiduh ghax maghna l-prigunieri jitkellmu u jilmentaw u meta ahna nghidulhom biex iwasslu l-ilment lill-bord ir-risposta dejjem l-istess tkun li dawn qatt ma jersqu l-hemm u hadd ma jaf min huma.

 

Ahna mhux l-ewwel darba li wassalna ilmenti ta’ prigunieri ghand il-bord tal-visitaturi izda jiddipjacina nghidu li kwazi qatt ma inghata sodisfazzjon la lilna u lanqas lill-prigunier ikkoncernat.

 

Qeghdin nghidu dan kollu mhux biex nitfghu xi dell ikrah fuq xi hadd. Ahna nafu x’dedikazzjoni ghandhom il-bicca l-kbira ta’ dawk li jahdmu taht kundizzjonijiet ebsin fil-habs. Qeghdin nghiduh ghax huwa l-verita’ u nhossu li mhux sewwa li jkun hawn min jipprova jaghti stampa differenti.

Att Dwar il-Gustizzja Riparattrici

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tilqa’ bil-ferh il-pubblikazzjoni tal-abbozz tal-ligi
li se tintroduci s-sistema tal-Parole f’Malta. Mid-Dlam ghad-Dawl kienet ilha li bdiet
tahdem fuq dan minn bosta snin ilu ghax minn dejjem fhimna li l-Parole ghandha tkun
ta’ gid ghas-sistema penali ta’ Malta. Minkejja dan irridu nghidu li bhala Fondazzjoni
ma naqblux ma’ xi whud mill-proposti bhal, fost l-ohrajn, l-eskluzjoni tal-parole fil-kaz
ta’ prigunieri barranin akkuzati b’reati in konnessjoni mal-immigrazzjoni u dawk li
qeghdin iservu sentenza ta’ ghomor il-habs. Inhossu li l-eskluzjoni ta’ dawn
il-prigunieri milli jippartecipaw f’din is-sistema gdida hija ngusta. Fil-jiem
li gejjin se nkunu qeghdin nipproponu t-tibdiliet li nhossu li jistghu itejjbu
dak li diga huwa propost.

PR dwar l-Att tar-registrazzjoni ghall-protezzjoni tal-minuri

Konxji mill-fatt li huwa ta’ importanza kbira li t-tfal ikunu protetti, il-Fondazzjoni

Mid-Dlam ghad-Dawl tilqa’ l-proposti li hemm fil-ligi fl-Att tal-2010 dwar registrazzjoni

ghall-protezzjoni tal-minuri li ghadha kemm giet ipprezentata quddiem il-Parlament.

Madankollu Mid-Dlam ghad-Dawl temmen li l-ligi ghandha tapplika biss minn dak il-jum li

fih tigi fis-sehh u m’ghandhix taffettwa kazijiet li sa dak in-nhar ikunu sub judice.

Dan biex ma tippregudikax id-drittijiet tal-akkuzat kif inhuma imnizzlin fil-ligijiet li ghandna llum.

Huwa maghruf li hafna reati kontra t-tfal isiru minn membru jew xi hadd qrib il-familja, ghalhekk

Mid-Dlam ghad-Dawl tittama li din il-ligi u dan ir-registru ma jnisslux fin-nies sens ta’ sigurta’ falza

ghax jahsbu li issa dawk kollha li jwettqu dawn it-tipi ta’ reati huma maghrufin mill-awtoritajiet.

Press Release fuq l-Edukazzjoni fil-Habs

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tiddeplora l-agir tat-tmexxija tal-habs li ddecidiet li tnaqqas it-taghlim fil-habs bin-nofs minhabba nuqqas ta’ flus. Wara l-hafna programmi u lezzjonijiet f’diversi suggetti li kienu mweghda lill-prigunieri kmieni din il-gimgha, l-ghalliema tal-habs gew mgharrfa permezz ta’ SMS li l-lezzjonijiet kienu se jonqsu bin-nofs.

Mid-Dlam ghad-Dawl thoss li dan huwa zball ghax se jnaqqas bil-kbir it-tama li numru ta’ prigunieri jkollhom access ghal taghlim li forsi qatt qabel ma kellhom. Dan inaqqsilhom ukoll bil-kbir, it-tama li meta johorgu mill-habs ikunu jistghu jsibu xoghol u jintegraw ruhhom fis-socjeta.

Ahna nhossu li jekk kellha ssir xi forma ta’ ekonomija din kella ssir fuq affarijiet ohra.

Wisq nibzghu li attitudni bhal din tikkonfermalna dak li dejjem hsibna jigifieri li l-edukazzjoni u r-rijabilitazzjoni tal-habsin mhux veru huma priorita’ fil-habs.

Substance Abuse Rehabilitation and Prison

The Foundation Mid-Dlam Ghad-Dawl (MDD) notes with pleasure the comments made by the President of Malta, Dr. George Abela at the graduation of a number of residents at San Blas. MDD believes in a society where the person, especially the weak and the vulnerable is empowered to develop his / her potential and reintegrate successfully into society.

MDD restates the feelings of the President that imprisonment is not the best solution when dealing with drug addicts. While aware of the many difficulties that a person with a past of addiction and who wants to start anew faces, MDD affirms that prison is not the right place for these people. MDD strongly believes that a national effort by all entities involved is needed for drug addicts to stop the abuse and change their habits to start anew.

Finally MDD congratulates all the residents who graduated from the programme and wishes them and their families a successful and fulfilling life. MDD also offers to do all it can in this fight against substance abuse so that no more lives are lost and these people can start afresh

Press Release f’okkazzjoni tal-gradwazzjoni tar-residenti ta’ San Blas

Il-fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl bi pjacir tilqa’ l-kummenti li l-President ta’Malta, Dr. George Abela ghamel fl-okkazzjoni tal-gradwazzjoni ta’ numru ta’ residenti ta’ San Blas. MDD temmen f’tigdid ta’ socjeta li qabel kollox hi stess temmen fl-individwu, fejn l-individwu, b’mod specjali l-vulnerabbli ghandu jinghata ghajnuna u opportunitajiet sabiex jizviluppa l-kwalitajiet sbieh li ghandu.

Ghaldaqstant il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl issostni l-kliem tal-President li l-habs mhux l-ahjar soluzzjoni ghal min jabbuza mid-droga. Filwaqt li MDD tirrikonoxxi d-diffikultajiet li jezistu sabiex persuni dipendenti fuq droga johorgu mill-vizzju u jibdew hajjithom mill-gdid, taghraf li l-habs mhux il-post fejn dan jista’ jsir. MDD taqbel ukoll li ghandu jsir sforz kollettivminnkulhadd sabiex il-persuni li qeghdin jabbuzaw mid-droga jinghataw ic-cans li jergghu jibdew hajjithom mill-gdid.

Finalment il-Fondazzjoni Mid-Dlam Ghad-Dawl tawgura lill-gradwati l-godda u tixtieq lilhom u l-familji taghhom bidu gdid u ta’ success. MDD toffri wkoll l-ghajnuna taghha biex hi wkoll taghti sehemha fit-tigdid ta’ dawn il-persuni halli ma jibqghux jinhlew aktar hajjiet ta’ zghazagh u adulti imma jkollna socjeta’ aktar umana u b’sahhitha.

Att Dwar il-Gustizzja Riparatrici

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl tilqa’ bil-ferh il-pubblikazzjoni tal-abbozz tal-ligi li se tintroduci s-sistema tal-Parole f’Malta. Mid-Dlam ghad-Dawl kienet ilha li bdiet tahdem fuq dan minn bosta snin ilu ghax minn dejjem fhimna li l-Parole ghandha tkun ta’ gid ghas-sistema penali ta’ Malta.

Minkejja dan irridu nghidu li bhala Fondazzjoni ma naqblux ma’ xi whud mill-proposti bhal, fost l-ohrajn, l-eskluzjoni tal-parole fil-kaz ta’ prigunieri barranin akkuzati b’reati in konnessjoni mal-immigrazzjoni u dawk li qeghdin iservu sentenza ta’ ghomor il-habs. Inhossu li l-eskluzjoni ta’ dawn il-prigunieri milli jippartecipaw f’din is-sistema gdida hija ngusta. Fil-jiem li gejjin se nkunu qeghdin nipproponu t-tibdiliet li nhossu li jistghu itejjbu dak li diga huwa propost.

Answer to the Chairperson of the Prison Board

Il-Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl thoss li ghandha tikkummenta dwar dak li qal Dr Ivan Mifsud, Chairperson tal-Bord tal-Vizitaturi tal-Habs bhala reazzjoni ghal ittra miktuba minn-prigunier Olandiz mizmum f’Divizjoni 5 tal-Habs ta’ Kordin.

Dr Mifsud beda billi ddeskriva l-habs ta’Malta bhala lussuz meta mqabbel ma’ habsijiet f’pajjizi ohra. Izda Dr Mifsud naqas li jghidilna liema pajjizi huma dawn u ma nafux ipparagunax il-habs ta’Malta ma’ wiehed fl-Izvezja jew xi iehor f’Zimbabwe.

Dr Mifsud qal li xogholu huwa li jaghmel visti regolari fil-habs u jirraporta lill-ministeru xi problemi li jinqalghu u mhux li jaghti kaz xi ilmenti li lanqas isiru lill-Bord.

Kieku jsir hekk lanqas jimporta izda wiehed jiskanta kif waqt il-visti regolari tieghu fil-habs Dr Mifsud qatt ma nduna li f’Divizjoni 5 numru ta’ prigunieri li ghal xi raguni huma mizmuma izolati mill-ohrajn u m’ghandhomx l-access ghal-kull m’ghandhom il-prigunieri l-ohra. Dawn il-prigunieri huma mhollija jghaddu l-hin f’ghazz li jherri u dan kontra dak li jitolbu r-regolamenti tal-habs fejn jghidu li l-prigunieri ghandhom ikunu mghallma l-impatt tar-reat taghhom fuq is-socjeta’ u mhejjija ghal meta johorgu.

Possibbli li fl-ebda wahda mill-visti regolari tieghu qatt ma nzerta filghaxija u hass il-kesha tremenda li hemm fil-habs f’dawn il-granet xitwin u li fil-habs ma hemm l-ebda sistema li ssahhan il-post.

Forsi f’xi wahda mill-visti regolari tieghu, Dr Mifsud, seta jinduna li d-dawl artificjali f’Divizjonijiet 2 u 3 huwa tal-aghar livell u jaghmel il-post wiehed dipressiv.

Jekk f’xi wahda mill-visti regolari tieghu fil-habs Dr Mifsud mar sa Divizjoni 15 kien jara l-lussu li hemm f’dan il-post li qabel kien hanut tal-mastrudaxxa u li jinsab kwazi taht l-art. Hawn kien jiltaqa’ mal-20 ragel Afrikan mizmuma hemm u li ghall-uzu taghhom hemm docca wahda u toilet wiehed. Forsi kien jinduna wkoll li whud minnhom fil-kesha tax-xitwa kienu lebsin biss flip-flop minghajr peduni. Izda forsi dan mhux xogholu.

Fuq din id-divizjoni, waqt wahda mill-visti regolari tieghu Dr Mifsud kien jara l-irgiel zghazagh mizmuma fil-YOURS. Kien jarahom jghaddu l-hin f’kamra minghajr l-ebda tieqa ghal-barra jitlajjaw u jitghazznu. U kieku nzerta waqt l-ikel forsi kien jara numru minnhom jieku bil-qeghda fl-art ghax ghal-numru ta’ gimghat ma kienx hemm bizzejjed siggijiet. Forsi wkoll kien jisma’ l-kumment li smajna ahna li dawk Afrikani u mdorrijin jieklu mal-art.

F’Divizjoni 8, f’wahda mill-visti regolari tieghu Dr Mifsud kien ukoll jiltaqa ma prigunieri li jorqdu f’sodod fuq xulxin b’anqas minn zewg piedi spazju bejniethom f’kamra li m’ghanda l-ebda tieqa ghal barra.

L-istess kien jara f’divizjonijiet 11 u 13 fejn spazju zghir gie mibdul f’dormitorji b’facilitajiet sanitarji li lanqas huma adegwati ahseb u ara lussuzi.

Kieku f’wahda mill-visti regolari tieghu fil-habs inzerta hemm waqt it-tqassim tal-ikel fil-ghaxija kien jara b’ghajnejh x’sistemi ta’ lussu huma uzati u kif jasal l-ikel ghand il-prigunieri. Dan sintendi minbarra il-kwalita’ tal-ikel innifsu, kemm huwa nutrittiv u kif u meta jkun ippreparat.

Tghid f’xi wahda mill-visti regolari tieghu fil-habs Dr Mifsud qatt ma nduna li fil-habs m’hemmx servizz ta’ dentistrija, li l-habs ghal-aktar minn sena kien minghajr psikjatra u li ghalkemm fil-habs ta’ Kordin hemm mizmuma aktar minn 500 persuna matul il-lejl ma jkunx hemm tabib ghal li jista’ jinqala’?

Dr Mifsud qal li xogholu huwa li jzur il-habs regolarment izda ahna nistghu nghidu b’certezza li l-maggoranza kbira tal-prigunieri u probabilment numru sewwa mill-ufficjali m’humiex kapaci jidentifikawh bhala c-Chairperson tal-Bord tal-Vizitaturi tal-Habs.

Dan nghiduh ghax maghna l-prigunieri jitkellmu u jilmentaw u meta ahna nghidulhom biex iwasslu l-ilment lill-bord ir-risposta dejjem l-istess tkun li dawn qatt ma jersqu l-hemm u hadd ma jaf min huma.

Ahna mhux l-ewwel darba li wassalna ilmenti ta’ prigunieri ghand il-bord tal-visitaturi izda jiddipjacina nghidu li kwazi qatt ma inghata sodisfazzjon la lilna u lanqas lill-prigunier ikkoncernat.

Qeghdin nghidu dan kollu mhux biex nitfghu xi dell ikrah fuq xi hadd. Ahna nafu x’dedikazzjoni ghandhom il-bicca l-kbira ta’ dawk li jahdmu taht kundizzjonijiet ebsin fil-habs. Qeghdin nghiduh ghax huwa l-verita’ u nhossu li mhux sewwa li jkun hawn min jipprova.